قراضه در ترکیه همچنان در سرازیری

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص
۲۰-۸۰ وارداتی به ترکیه به طور متوسط به ۳۲۴.۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده است که
نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۰.۵ دلار هر تن افت را نشان می دهد.
به گزارش آرتین پولاد،   ظاهرا محموله ای از قراضه مخلوط کانادا در ۳۳۰
دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته شده و همین معامله قیمت بازار را پایین تر
آورده است. تجار حاضر شدند قراضه خرد شده را در ۳۳۰ دلار هر تن سی اف آر معامله
کنند ولی خریدارها در ۳۲۵ دلار درخواست خرید دادند.
منبع: platts