مقاطع صادراتی سی آی اس در اوج

مقاطع صادراتی سی آی اس به لطف بازار بیلت و رونق بازار چین به بهبود ادامه داده در اوج است. دو هفته اخیر قیمت ۲۰ تا ۳۰ دلار هر تن بالا رفته به ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب رسیده است.
مفتول صادراتی سی آی اس نیز ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب است. در خاور میانه و اروپا اخیرا خرید هایی صورت گرفته است. از آنجاییکه در بازار داخلی اروپا هم قیمت ها صعودی است انتظار می رود ۵۲۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه قیمتی منطقی باشد.