نقدینگی ۱۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

پایگاه
خبری آرتین پولاد – حجم نقدینگی در خرداد
ماه امسال با ۲۴.۱ درصد رشد نسبت به خرداد ماه ۹۵ به ۱۳۱۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان
رسید.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه
امسال با ۴.۹ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۹۵ به ۱۳۱۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده
است. این رقم در مقایسه با خردادماه ۹۵ به میزان ۲۴.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
سهم شبه پول در کل
نقدینگی ۱۱۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان
است. در سه ماهه اول امسال، رشد شبه پول ۵.۵ درصد و پول یک درصد بوده است.
در ۱۲ ماهه منتهی
به خردادماه سال جاری، شبه پول ۲۴.۶ درصد و پول ۲۰.۷ درصد افزایش یافته است.