مدیر سایت

عملکرد فولاد مبارکه در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹​​​​​/ افزایش ۴ درصدی سود خالص فولاد

به گزارش چیلان ، درآمدهای فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سه ماهه نخست امسال با رشد ۳۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان رسید. حجم فروش فولاد مبارکه در سه ماهه نخست امسال با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲ میلیون و ۲۱ هزار تن رسید. در جداول و تصاویر زیر جزئیات عملکرد شرکت فولاد مبارکه و پیشرفت طرح‌های توسعه این شرکت را ببینید:

مدیر سایت

حمل دو میلیون تن گندله شرکت سیمیدکو از طریق خطوط ریلی

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﻨﺎباد گفت: ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از دو ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ شد. به گزارش روابط عمومی، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ سیمیدکو در آﯾﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﻧﻮار اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪﻟﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه با راه اﻧﺪازی ﻧﻮار اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮیبی هزار و ۶۰۰ ﻣﺘﺮ به منظور انتقال هزار و ۷۰۰ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺪف ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ شد. او افزود: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ گندله ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی را دارد. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ سیمیدکو ادامه داد: ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺶ از ۲۵۲ ﻣﯿﻠﯿﺎر رﯾﺎل و همچنین ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو سرمایه گذاری شده است. ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﻨﺎﺑﺎد (ﺳﯿﻤﯿﺪﮐﻮ) به ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎبعه “ﮔﺮوه ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن” ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺳﻄﻪ‌ای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ پنج ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨﺪﻟﻪ در ﺳﺎل ۹۲ در ﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮاف واقع در ۳۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮ..

مدیر سایت

عملکرد فولاد آلیاژی ایران در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹​​​​/ افزایش ۷۳ درصدی سود خالص فولاژ

به گزارش چیلان ، درآمدهای فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران در سه ماهه نخست امسال با رشد ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۸۷۵.۹ میلیارد تومان رسید. حجم کل فروش فولاژ در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۰۵ هزار و ۴۱۰ تن، شامل ۹۳ هزار و ۷۳۰ تن فولاد آلیاژی و ۱۱ هزار و ۶۸۰ تن محصولات مهندسی بوده است. جزئیات عملکرد فولاد آلیاژی ایران را در جدول زیر ببنید:

مدیر سایت

عملکرد گل گهر در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹​​​/ افزایش ۱۶ درصدی سود خالص کگل

به گزارش چیلان ، درآمدهای فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماهه نخست امسال با رشد ۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۴۱۰۶ میلیارد تومان رسید. گل گهر در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۳.۶ میلیون تن کنسانتره و حدود ۳.۱ میلیون تن گندله تولید کرده است. جمع تولیدات گل گهر در سه ماه نخست سال جاری به بیش از ۶ میلیون تن رسید. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر توانسته است در سه ماه نخست سال جاری از محل فروش گندله ۳۷ هزار و ۶۱ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال، گندله ریزدانه ۱۷۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال و کنسانتره سه هزار و ۱۵۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال درآمد کسب کند. جزئیات عملکرد این شرکت را در جداول زیر ببینید:

مدیر سایت

ریل ذوب آهن طبق آخرین استانداردها تولید می‌شود

عباس خطیبی معاون وزیر راه و شهرسازی و معاونت ساخت و توسعه راهن آهن دوشنبه ۳۰ تیرماه از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه تولید ریل این شرکت بازدید کرد . وی در این بازدید ، تولید ریل را تامین کننده نیاز کشور دانست و گفت : تولید این محصول رویایی بود که در ذوب آهن اصفهان به واقعیت پیوست. مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان نیزدر این بازدید گفت :تولید ریل به دست توانمند ذوب آهنی های پرتلاش دستاورد بسیار بزرگی برای کشور به شمار می رود. محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن نیز گفت: این مجتمع عظیم صنعتی هم اکنون توانایی تولید انواع ریل را دارد و متناسب با درخواست مشتری این محصول استراتژیک را وارد بازار می کند. وی افزود : تولید ریل از مرحله شمش تا نورد مطابق با آخرین‌استانداردها در این شرکت مادر صنعتی انجام‌ می گیرد و کلیه آزمایشات و اندازه گیری ها در فرایند تولید به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.

مدیر سایت

عملکرد فولاد هرمزگان در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹​​/ افزایش ۲۶ درصدی سود خالص هرمز

به گزارش چیلان ، درآمدهای فروش فولاد هرمزگان در سه ماهه نخست امسال با رشد ۱۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۶۷۱ میلیارد تومان رسید. فولاد هرمزگان در دوره سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۲۰ هزار تن اسلب تولید کرده است. تناژ صادراتی هرمز در فصل بهار امسال، بیش از ۱۱۳ هزار تن بوده است… جزئیات عملکرد فولاد هرمزگان را در جداول زیر ببینید:

مدیر سایت

دلایل دوگانه التهاب در بازار آهن/ سیاست‌های اشتباه وزارت صمت چگونه فنر قیمت فولاد را فشرده کرد؟

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد به خبرنگار چیلان گفت: یکی از دلایل اصلی التهاب در بازار فولاد، افزایش نرخ ارز است. بی‌ثباتی در بازار ارز، بازار فولاد را ملتهب کرده و نامشخص بودن نرخ ارز و نوسانات شدید آن، وضعیت بدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. تنها در عرض یک هفته، نرخ ارز جهش ۱۵ درصدی داشته است. در زنجیره فولاد، بسیاری از هزینه‌ها از نرخ مواد اولیه گرفته تا قطعات یدکی، دلاری است و تولیدکنندگان به دلیل نامشخص بودن نرخ ارز، ترس این را دارند که نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند. در واقع، بی‌ثباتی نرخ ارز، بازار فولاد را ملتهب و تصمیم‌گیری‌های تولیدی یا تجاری را دشوار کرده است. سیاست‌های اشتباه وزارت صمت و فنر قیمت فولاد عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با ذکر یکی دیگر از دلایل التهاب بازار آهن، خاطرنشان کرد: دلیل دوم التهاب در بازار فولاد، سیاست‌های اشتباه وزارت صمت، خصوصاً معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه است که در ماه‌های گذشته با پایین نگه داشتن قیمت فولاد به‌صورت کاذب، این بلبشو را ایجاد. با سیاست‌های غلط، قیمت فولاد به‌صورت کاذب و تصنعی در نرخ‌ه..

مدیر سایت

عملکرد مجتمع فولاد کویر در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹​/ افزایش ۳۰ درصدی سود خالص کویر

به گزارش چیلان ، درآمدهای فروش مجتمع فولاد کویر در سه ماهه نخست امسال با رشد ۴۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۲۴۹ میلیارد تومان رسید. علی‌رغم کاهش صادرات میلگرد کشور در سه ماهه نخست امسال، صادرات میلگرد مجتمع فولاد کویر در این دوره افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرد و به ۸۵ هزار و ۱۲۶ تن رسید. در جدول زیر آمار تولید و فروش مجتمع فولاد کویر در دوره سه ماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل را ببینید.

مدیر سایت

نسبت صادرات به تولید فولاد چین به کمترین عدد در یک دهه گذشته خواهد رسید

به گزارش چیلان ، کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد فولاد و صنایع معدنی، در کانال تلگرامی خود آخرین وضعیت تولید، مصرف و صادرات فولاد چین را بررسی کرد. جعفری طهرانی نوشت: روند تولید، صادرات و مصرف فولاد چین در بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صعودی بود به گونه ای که تولید از ۵۷۷.۱ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۷۳۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ ارتقا یافت. مصرف ظاهری هم با رشد مواجه شده و از ۵۷۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۶۹۱.۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید. رشد صادرات نیز قابل توجه بوده و از ۲۳ میلیون تن سال ۲۰۰۹ به یکباره به ۴۰.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ رسید و سپس روند صادرات با شیب ملایم تر به ۴۶.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ و ۵۳.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید. بدین ترتیب نسبت صادرات به تولید هم در سال ۲۰۰۹ حدود ۴ درصد، سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۳ درصد، سال ۲۰۱۱ حدود ۶.۶ درصد و ۲۰۱۲ حدود ۷.۳ درصد بوده است. گفتنی است تولید فولاد چین در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب بالغ بر ۶۳۸.۷ میلیون تن و ۷۰۲ میلیون تن و مصرف ظاهری به ترتیب ۶۱۵.۲ میلیون تن و ۶۷۱.۶ میلیون تن بوده است. بررسی ها نشان می دهد چین در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شاهد رشد ت..

مدیر سایت

قابلیت ارزآوری ۷ میلیارد دلاری صنعت فولاد

قابلیت ارزآوری ۷ میلیارد دلاری صنعت فولاد عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران معتقد است: امروز توان تولید فولاد کشور به ۳۰ میلیون تن رسیده و از این رقم ۱۵ میلیون تن قابلیت صادرات دارد که می‌تواند هفت میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد. . جهت مشاهده تصویر در سایز واقعی بر روی تصویر کلیک نماید دوشنبه ، ۳۰ تیر ۱۳۹۹ زمان : ۱۵:۲۹:۳۹ سید رضا شهرستانی روز دوشنبه، تصریح کرد: ایران امروز در بین ۱۰ فولاد ساز جهان جای گرفته و برای اینکه بتوان توانمندی خود را به اثبات برسانیم باید در بازارهای بین‌المللی صنعت فولاد حاضر شویم. وی خاطرنشان ساخت: ارزیابی بازارهای صادراتی نشان می‌دهد که ارزش هرتن فولاد صادراتی در گذشته برابر با ۴۰۰ دلار بود، اما با یک روند نزولی به ۳۵۰ دلار رسید، ولی بار دیگر رویه تغییر یافت و اکنون به ۳۸۰ دلار رسید و فولاد ایران مورداستقبال قرار گرفته است. ابطال معاملات به تقاضا دامن می‌زند شهرستانی گفت: چندی است که معاملات در بورس کالا مورد ابطال قرار می‌گیرد که این رویه به تقاضا دامن می‌زند و باید راهکار صحیحی برگزیده شود و از بازارهای کشورهای پیشرفته ال..

1385 © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا