قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۹۹,۵۵۰
۰
۶.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۲,۰۲۰
۰

قیمت میلگرد ساده ابهر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۳۵,۳۳۰
۰
۶.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۳۳,۴۹۰
۰

قیمت میلگرد ساده نطنز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران نطنز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۰۲,۷۶۰
۰
۶.۵ کلاف A1 کارخانه نطنز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۰۳,۲۲۰
۰

قیمت میلگرد ساده متین

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۱۲ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۱۴ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۱۶ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۱۸ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۲۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۲۲ شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰
۲۵ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۲۱,۷۵۰
۰

قیمت میلگرد ساده ملایر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران ملایر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۰۲,۷۶۰
۰

میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۹۵۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۲,۴۱۰
۰

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۵,۲۶۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۵,۳۹۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۹۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۸۳۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۸۳۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۰۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۹۰
۰

میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۷,۱۱۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۷,۱۱۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۴۰
۰

میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۱۲۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۱۴ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۱۶ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۱۸ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۸۰
۰
۲۰ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۲۲ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۲۵ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۲۷۰
۰
۲۸ شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۹۴۰
۰

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۸,۸۱۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۶,۹۴۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۸,۸۲۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۶,۹۴۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۲۰
۰

میلگرد آجدار ابهر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۱۳۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۸۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۲۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۴۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۲,۶۹۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰

میلگرد آجدار امیرکبیر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۶,۷۴۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۵,۳۶۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۵,۳۶۰
۰
۱۲ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۳,۶۳۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۱۴ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۱۶ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۱۸ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۲۰ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۲۲ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۲۵ شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۴۵۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۹۰۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۹۰۰
۰

میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۸۰۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۵۲۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۸۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۸۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۸۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۸۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۷۸۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۳,۵۴۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۲,۶۲۰
۰

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۷,۰۶۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۵۲۰
۰

میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۹۳,۱۹۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۱,۸۲۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۹,۹۸۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۵,۸۴۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۵,۸۴۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۸۰
۰

میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۷,۶۳۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۸۷۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۷۴۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۷۴۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۷۴۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۷۴۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۱۲۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۱۲۰
۰

میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۳,۷۳۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۴۹,۰۹۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۹۶۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۹۶۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۸,۲۲۰
۰

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۶۵۰
۰

میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۶,۹۸۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۶۸۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۵۳۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۶۹۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۶۹۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۶۹۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۶۹۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۶۹۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۱۵۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۱۵۰
۰

میلگرد آجدار حدید سیرجان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۵,۵۲۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۳,۷۳۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۳,۷۳۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۰,۱۰۰
۰

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه A2 بنگاه تهران آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۶,۳۲۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۴,۴۷۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۶۴۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۸,۹۵۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۶۲۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۶۲۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۲,۶۲۰
۰

میلگرد آجدار کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۳,۱۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۳,۱۰۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۱,۷۲۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۱,۷۲۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۱,۷۲۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۱,۷۲۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۶۲,۱۸۰
۰

میلگرد آجدار قائم

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۰,۳۳۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۹,۸۷۰
۰

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۶,۰۹۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۶۴۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۱۷۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۰,۱۰۰
۰

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۳,۶۸۰
۰
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۸,۹۳۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۲,۷۶۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۸,۰۰۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۸,۰۰۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۰۸۰
۰

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۲,۳۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۲,۳۰۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۱,۳۸۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۱,۳۸۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۱,۳۸۰
۰

میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۱۵,۷۲۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۲,۲۱۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۲,۲۱۰
۰
۱۴ شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۱۸,۴۷۰
۰
۱۶ شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۱,۲۸۰
۰
۱۸ شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۱۸,۴۹۰
۰

میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۸۹۰
۰

میلگرد آجدار کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۰۱۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۰۱۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۷۰
۰

میلگرد آجدار ابرکوه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۷,۲۴۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۰۵۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۸,۷۴۰
۰

میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۵۳,۶۰۰
۰
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۶,۲۳۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۳۹۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۶۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۶۰۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۶۰۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۱,۶۰۰
۰

میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۴,۹۱۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۸۳,۰۶۰
۰

میلگرد آجدار هیربد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۴,۳۸۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۱,۴۳۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۸,۲۰۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۸,۲۰۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۷۳۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۷۳۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۷۳۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۷۳۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۵۵۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۲۷,۵۵۰
۰

میلگرد آجدار پردیس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۹,۹۱۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۲۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۵۲۰
۰

میلگرد آجدار فولاد ثامن

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه فولاد ثامن کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۰۷۰
۰
۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه فولاد ثامن کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۴۴,۰۷۰
۰

میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۸,۸۵۰
۰
۱۲ شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۷,۰۱۰
۰
۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۶۳۰
۰
۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۷۰
۰
۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۱۷۰
۰
۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۶۳۰
۰
۳۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۳۵,۶۳۰
۰

قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۸۷,۱۶۰
۰
۸ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۸۷,۱۶۰
۰
۱۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۱۲ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۱۴ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۲۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۲۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۳۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۴۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۵۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۵۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۶۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۶۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰
۸۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲,۷۳۹,۹۱۰
۰

قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۶

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۱۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۱۴ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۱۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۱۶ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۲۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۲۸ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۴۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۴۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۵۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۵۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۶۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۶۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۷۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۸۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۷۳۶,۹۳۰
۰
۸۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۸۶۱,۵۶۰
۰
۹۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۸۹۰,۳۳۰
۰
۱۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۹۲۸,۶۷۰
۰
۱۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳,۹۲۸,۶۷۰
۰

قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۴۵ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۶ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۷۴۳,۱۲۰
۰
۱۰ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۱۲ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۱۵ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۱۸ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۲۵ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۴۰ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰
۶۰ ۱.۴۸۴۱ ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶,۵۵۹,۶۴۰
۰

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد


۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا