میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۶.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
میلگرد ساده ابهر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۶.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۶,۸۹۰
-۰.۲%
میلگرد ساده نطنز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 کارخانه نطنز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران نطنز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۶۲,۳۹۰
۰
میلگرد ساده متین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۱۲ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۱۴ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۱۶ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۱۸ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۲۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۲۲ شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
۲۵ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۷,۸۰۰
۰
میلگرد ساده ملایر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران ملایر کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۶۲,۳۹۰
۰
میلگرد آجدار میانه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
۰
۱۴ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۶ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۵ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۳۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
-۰.۴%
۱۶ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
-۰.۴%
۱۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۹,۳۶۰
-۰.۴%
۲۰ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۹,۳۶۰
-۰.۴%
۲۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
-۰.۴%
۲۵ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
-۰.۴%
۲۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
-۰.۴%
۳۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ظفر بناب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ ظفر بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۷۴۰
-۰.۴%
۱۰ ظفر بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۹۹۰
-۰.۴%
۱۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۹۹۰
-۰.۴%
۱۴ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۱۶ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۱۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۲۰ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۲۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۲۵ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
۲۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۴,۳۲۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار نیشابور
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۰۳۰
۰
۱۴ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۴ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۶ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۶ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۲۰ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۰ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۲۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۲ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۲۵ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۵ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۲۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۳۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ آذرفولاد امین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
-۰.۸%
۱۰ آذرفولاد امین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
-۰.۸%
۱۰ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
-۰.۸%
۱۲ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
-۱.۶%
۱۴ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۱۶ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۱۸ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۲۰ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۲۲ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۲۵ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۲۸ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
۳۲ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۲%
میلگرد آجدار امیرکبیر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
-۰.۲%
۱۰ امیرکبیر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۰.۲%
۱۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
-۰.۲%
۱۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۰.۲%
۱۴ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۱۴ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۱۶ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۱۶ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۱۸ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۱۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۲۰ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۲۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۲۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۲۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۲۵ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
+۰.۲%
۲۵ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۲%
۲۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۲%
۳۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۲%
میلگرد آجدار فایکو
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۸,۴۵۰
-۰.۴%
۱۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۸,۴۵۰
-۰.۴%
۱۴ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۱۶ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۱۸ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۵ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۳۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۹,۴۵۰
-۰.۴%
۱۴ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۱۶ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۱۸ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
-۰.۴%
۲۰ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
-۰.۴%
۲۲ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
-۰.۴%
۲۵ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
-۰.۴%
۲۸ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار بافق یزد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۵۰,۴۶۰
-۰.۴%
۱۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۲,۱۲۰
-۰.۴%
۱۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
-۰.۴%
۱۴ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
-۰.۴%
۱۶ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
-۰.۴%
۱۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۲۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۲۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۲۵ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۲۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
۳۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۳۵۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار شاهرود
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۲ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۷,۶۲۰
۰
۱۴ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۱۶ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۱۸ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۲۰ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۲۲ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
۰
۲۵ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
۰
میلگرد آجدار شاهین بناب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۵,۶۹۰
۰
۱۰ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
۰
۱۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
۰
۱۴ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۱۶ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۱۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۲۰ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۲۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۲۵ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۲۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
۳۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
۰
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۱۶ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۱۸ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۲۰ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۲۲ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۲۵ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
میلگرد آجدار راد همدان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۴۶,۳۸۰
-۰.۷%
۱۰ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۴۳,۶۳۰
-۰.۷%
۱۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۱۲۰
-۰.۸%
۱۴ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۳۷۰
-۰.۸%
۱۶ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۳۷۰
-۰.۸%
۱۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۳۷۰
-۰.۸%
۲۰ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۳۷۰
-۰.۸%
۲۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۳۷۰
-۰.۸%
۲۵ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۸۳۰
-۰.۸%
۲۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۵,۸۳۰
-۰.۸%
میلگرد آجدار حدید سیرجان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ حدید سیرجان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۹,۴۵۰
۰
۱۰ حدید سیرجان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۷,۶۲۰
۰
۱۲ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۷,۶۲۰
۰
۱۴ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
۱۶ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
۱۸ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
۲۰ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
۲۲ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
۲۵ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۹۵۰
۰
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ آناهیتا گیلان A2 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۰ آناهیتا گیلان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
۰
۱۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
۰
۱۴ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
۰
۱۶ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
۰
۱۸ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
۰
۲۰ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
۰
۲۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۱,۲۰۰
۰
۲۵ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۴,۸۷۰
۰
۲۸ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۴,۸۷۰
۰
۳۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۴,۸۷۰
۰
میلگرد آجدار قائم
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۰,۱۹۰
۰
۱۴ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۱۶ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۱۸ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۲۰ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۲۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۲۵ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۲۸ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
۳۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
۰
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۰ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۲,۱۲۰
۰
۱۲ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۳,۴۹۰
-۰.۴%
۸ کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
-۰.۴%
۱۰ کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۰.۴%
۱۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۲,۵۷۰
-۰.۴%
۱۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۰.۴%
۱۴ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۱۶ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۱۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۲۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۲۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۲۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۲۵ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۲۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
۳۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۱,۱۱۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۳,۷۷۰
-۱.۷%
۱۶ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۳,۷۷۰
-۱.۷%
۱۸ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۲,۸۵۰
-۱.۷%
۲۰ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۲,۸۵۰
-۱.۷%
۲۲ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۲,۸۵۰
-۱.۷%
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۰ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۸ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۵,۶۹۰
۰
۱۴ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۶ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۱۸ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
میلگرد آجدار درپاد تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۶ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۸ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۲۰ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۲۲ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۲۵ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
میلگرد آجدار کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
-۰.۸%
۱۴ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۱۶ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۱۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۲۰ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۲۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۲۵ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۲۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
۳۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۴,۶۸۰
-۰.۸%
میلگرد آجدار خلیج فارس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۴ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۵,۶۰۰
-۰.۴%
۱۶ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۵,۶۰۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار ابرکوه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۱۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
۰
۱۴ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۱۶ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۱۸ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۲۰ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۲۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۲۵ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۲۸ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
۳۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۶,۵۲۰
۰
میلگرد آجدار حسن رود
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۸,۵۴۰
۰
۱۰ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۴,۸۷۰
۰
۱۲ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۲,۱۲۰
۰
۱۴ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۶ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۱۸ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
۲۰ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۶,۶۱۰
۰
میلگرد آجدار بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
۰
۱۴ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
۰
۱۶ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۶,۷۰۰
۰
میلگرد آجدار هیربد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۸ هیربد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۵,۲۳۰
-۱.۰%
۱۰ هیربد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۱.۰%
۱۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۴۰۰
-۱.۰%
۱۴ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۱.۰%
۱۶ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۱.۰%
۱۸ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۸۱۰
-۱.۰%
۲۰ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۸۱۰
-۱.۰%
۲۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۸۱۰
-۱.۰%
۲۵ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۸,۸۱۰
-۱.۰%
۲۸ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۱.۰%
۳۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۱.۰%
میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۳۰,۲۸۰
-۰.۴%
۱۸ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۵,۶۰۰
-۰.۴%
۱۶ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۵,۶۰۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار اروند
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۶ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
+۱.۳%
۱۴ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
+۱.۳%
۲۰ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۷,۴۴۰
+۱.۳%
میلگرد آجدار نورد کاسپین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۲۵ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۸ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۳۲ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۱۴ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۲ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۱۶ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۱۸ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
۲۰ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار فولاد ثامن
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۲ فولاد ثامن A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۰۲۰
-۰.۴%
۱۰ فولاد ثامن A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۲,۹۴۰
-۰.۴%
میلگرد آجدار پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۱۰ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۷,۵۳۰
۰
۱۲ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۲۳,۸۶۰
۰
۱۴ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۶ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۱۸ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۵ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۲۸ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
۳۲ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲۱۹,۲۷۰
۰
میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۶ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۹۴۶,۳۴۰
۰
۸ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۹۴۶,۳۴۰
۰
۱۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۱۲ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۱۴ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۲۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۲۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۳۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۴۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۵۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۵۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۶۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۶۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
۸۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱,۸۹۹,۰۹۰
۰
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۶
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۱۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۱۲ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۱۴ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۱۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۱۶ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۹
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۲۸ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۴۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۴۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۵۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۵۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۶۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۶۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۷۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۸۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۸۳۱,۸۹۰
۰
۸۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۹۵۶,۵۲۰
۰
۹۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۲,۹۸۵,۲۸۰
۰
۱۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۳,۳۹۰,۶۰۰
۰
۱۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰
۳,۳۹۰,۶۰۰
۰

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد


۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا