میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۹۶۰
۰.۰%
۶.۵ کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۹۶۰
۰.۰%
میلگرد ساده ابهر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۳۱۰
۰.۰%
۶.۵ کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۳۱۰
۰.۰%
میلگرد ساده نطنز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران نطنز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۲۳۰
۰.۰%
۶.۵ کلاف A1 کارخانه نطنز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۳۱۰
۰.۰%
میلگرد ساده متین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۱۲ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۱۴ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۱۶ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۱۸ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۲۰ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۲۲ شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
۲۵ شاخه ۶ متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۹۰
۰.۰%
میلگرد ساده ملایر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶.۵ کلاف A1 بنگاه تهران ملایر کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۲۳۰
۰.۰%
میلگرد آجدار میانه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۴۰
۰.۰%
۱۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۴۰
۰.۰%
۱۴ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۱۶ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۱۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۲۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۲۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۰۳۰
۰.۰%
۲۵ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۰۳۰
۰.۰%
۲۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۳۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۶۷۰
+ ۰.۸%
۱۶ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۶۷۰
+ ۰.۸%
۱۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
+ ۰.۸%
۲۰ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
+ ۰.۸%
۲۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
+ ۰.۸%
۲۵ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۳۰۰
+ ۰.۸%
۲۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۸%
۳۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۳۰۰
+ ۰.۸%
میلگرد آجدار ظفر بناب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ ظفر بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۷۶۰
۰.۰%
۱۰ ظفر بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۴ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۱۶ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۱۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۲۰ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۲۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۲۵ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۲۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
میلگرد آجدار نیشابور
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۶۲۰
+ ۰.۴%
۱۴ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۴ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۱۶ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۶ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۱۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۲۰ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۰ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۲۲ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۲۵ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۵ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۲۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
+ ۰.۴%
۳۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۰۳۰
+ ۰.۴%
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ آذرفولاد امین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۸۷۰
+ ۸.۰%
۱۰ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۶۰۰
+ ۸.۱%
۱۰ آذرفولاد امین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۳۲۰
+ ۸.۲%
۱۲ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۵,۳۲۰
+ ۸.۲%
۱۴ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۱۶ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۱۸ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۲۰ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۲۲ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۲۵ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
۲۸ آذرفولاد امین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱
۲۴,۹۶۰
+ ۸.۴%
میلگرد آجدار امیرکبیر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۸۵۰
۰.۰%
۱۰ امیرکبیر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
۱۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
۱۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۹۶۰
۰.۰%
۱۴ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۱۴ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
۰.۰%
۱۶ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۱۶ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
۰.۰%
۱۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۱۸ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
۰.۰%
۲۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۲۰ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۲۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
۰.۰%
۲۵ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۲۵ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۶۶۰
۰.۰%
۲۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۳۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
میلگرد آجدار فایکو
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۸۶۰
+ ۰.۴%
۱۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۷۶۰
+ ۰.۴%
۱۴ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۱۶ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۱۸ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۲۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۲۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۲۵ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۲۸ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
۳۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
+ ۰.۴%
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۳۱۰
۰.۰%
۱۴ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۱۶ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۱۸ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۰ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۲ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۵ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۸ جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
میلگرد آجدار بافق یزد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۷,۱۶۰
۰.۰%
۱۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۷۸۰
۰.۰%
۱۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۵۱۰
۰.۰%
۱۴ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۱۳۰
۰.۰%
۱۶ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۱۳۰
۰.۰%
۱۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
۲۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
۲۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
۲۵ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
۲۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
۳۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
۰.۰%
میلگرد آجدار شاهرود
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۸۶۰
۰.۰%
۱۲ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۳۶۰
۰.۰%
۱۴ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۶ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۸ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۲۰ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
۰.۰%
۲۲ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۸۵۰
۰.۰%
۲۵ شاهرود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۸۵۰
۰.۰%
میلگرد آجدار شاهین بناب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۳۰۰
۰.۰%
۱۰ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۰۳۰
۰.۰%
۱۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۰۳۰
۰.۰%
۱۴ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۶ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۰ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۵ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۳۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۱۶ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۱۸ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۲۰ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۲۲ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۲۵ صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
میلگرد آجدار راد همدان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۵,۳۲۰
-۱.۸%
۱۰ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۸۶۰
-۱.۸%
۱۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۲۲۰
-۱.۹%
۱۴ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
-۱.۹%
۱۶ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
-۱.۹%
۱۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
-۱.۹%
۲۰ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
-۱.۹%
۲۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۵۰
-۱.۹%
۲۵ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۹۰
-۱.۹%
۲۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۹۰
-۱.۹%
میلگرد آجدار حدید سیرجان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ حدید سیرجان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۱۰ حدید سیرجان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۱۲ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۲۲۰
۰.۰%
۱۴ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۴۰
۰.۰%
۱۶ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۴۰
۰.۰%
۱۸ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۴۰
۰.۰%
۲۰ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۴۰
۰.۰%
۲۲ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۹۰
۰.۰%
۲۵ حدید سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۹۰
۰.۰%
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ آناهیتا گیلان A2 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۸۶۰
۰.۰%
۱۰ آناهیتا گیلان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۹۶۰
۰.۰%
۱۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۹۶۰
۰.۰%
۱۴ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۱۶ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۱۸ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۲۰ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۲۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۲۵ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۴,۱۳۰
+ ۰.۸%
۲۸ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۳۲ آناهیتا گیلان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
میلگرد آجدار قائم
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۱۴ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۱۶ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۱۸ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۰ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۵ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۸ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۳۲ قائم A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۵۰۰
۰.۰%
۱۰ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۴۰۰
۰.۰%
۱۲ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۱۳۰
۰.۰%
۱۴ نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۳۰
۰.۰%
۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۸۰
۰.۰%
۱۰ کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۴۰
۰.۰%
۱۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۹۰
۰.۰%
۱۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۴۰
۰.۰%
۱۴ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۱۶ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۱۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۲۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۲۰ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۲۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۲۵ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۲۸ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۳۲ کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۶ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۸ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۰ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۲ ذوب و نورد کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
۱۰ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
۸ ذوب آهن آرمان آسیا A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
۱۴ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
۱۶ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
۱۸ ذوب آهن آرمان آسیا A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۳,۱۲۰
+ ۱.۶%
میلگرد آجدار درپاد تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۱۶ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۱۸ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۲۰ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۲۲ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۲۵ درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
میلگرد آجدار کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۳۰۰
۰.۰%
۱۴ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۱۶ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۱۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۲۰ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۲۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۲۵ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۲۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
۳۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۱۱۰
۰.۰%
میلگرد آجدار خلیج فارس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۱۶ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۱۸ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۲۰ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۲۲ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۲۵ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
۲۸ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۱,۹۳۰
+ ۰.۴%
میلگرد آجدار ابرکوه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۱۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
۰.۰%
۱۴ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۱۶ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۱۸ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۰ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۵ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۲۸ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
۳۲ ابرکوه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۹۰
۰.۰%
میلگرد آجدار حسن رود
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۵۰۰
-۱.۱%
۱۰ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۴۰
-۱.۱%
۱۲ حسن رود A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۷۶۰
-۱.۱%
۱۴ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
-۱.۲%
۱۶ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
-۱.۲%
۱۸ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
-۱.۲%
۲۰ حسن رود A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
-۱.۲%
میلگرد آجدار بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۶,۰۴۰
-
۱۰ بردسیر کرمان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۵,۹۲۰
-
۱۲ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۰۰
+ ۱.۲%
۱۲ بردسیر کرمان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۵,۸۳۰
-
۱۴ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۰۰
+ ۱.۲%
۱۶ بردسیر کرمان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۰۰
+ ۱.۲%
میلگرد آجدار هیربد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ هیربد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۳۵۰
۰.۰%
۱۰ هیربد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۲۰
۰.۰%
۱۰ هیربد - کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۵,۰۹۰
۰.۰%
۱۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۱۷۰
۰.۰%
۱۴ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۰۰
۰.۰%
۱۶ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۰۰
۰.۰%
۱۸ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۰ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۵ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۲۸ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۳۲ هیربد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
میلگرد آجدار پردیس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۶۰
۰.۰%
۱۰ پردیس A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۸۰
۰.۰%
۱۰ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۱۸۰
۰.۰%
۸ پردیس A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۴,۰۸۰
۰.۰%
۱۴ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۶ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۸ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۰ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۲ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۵ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۸ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
۳۲ پردیس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۹۴۰
۰.۰%
میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
۱۴ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۶ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۷۵۰
۰.۰%
۱۸ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۲۰ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۲۲ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۲۵ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
۲۸ فولاد نگین اردکان یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۴۸۰
۰.۰%
میلگرد آجدار اروند
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۰۰
۰.۰%
۱۶ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۰۰
۰.۰%
۲۰ اروند A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۲۰۰
۰.۰%
میلگرد آجدار نورد کاسپین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۳۲ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
+ ۲.۸%
۲۸ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
+ ۲.۸%
۲۵ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
+ ۲.۸%
۲۲ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۵۸۰
+ ۲.۸%
۲۰ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
+ ۲.۸%
۱۶ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
+ ۲.۸%
۱۸ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
+ ۲.۸%
۱۴ نورد کاسپین A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۲۱۰
+ ۲.۸%
میلگرد آجدار فولاد ثامن
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ فولاد ثامن A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
۱۰ فولاد ثامن A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۴۰۰
۰.۰%
میلگرد آجدار پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۹۹۰
۰.۰%
۱۲ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۳,۶۲۰
۰.۰%
۱۴ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۶ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۱۸ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۰ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۲ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۵ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۲۸ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
۳۲ پرشین فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۲,۸۵۰
۰.۰%
میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۸,۳۰۰
۰.۰%
۸ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۸,۳۰۰
۰.۰%
۱۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۲ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۱۴ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۲۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۲۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۳۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۴۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۵۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۵۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۶۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۶۵ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
۸۰ ۳۰۴L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۱۹۳,۵۸۰
۰.۰%
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۶
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۹۸,۷۹۰
۰.۰%
۱۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۱۲ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۱۴ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۱۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۲۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۲۸ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۴۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۴۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۵۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۵۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۶۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۶۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۷۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۸۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۸۷,۱۶۰
۰.۰%
۸۵ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۰۴,۲۱۰
۰.۰%
۹۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۰۷,۰۸۰
۰.۰%
۱۲۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۴۷,۶۲۰
۰.۰%
۱۳۰ ۳۱۶L ۶ متری کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۴۷,۶۲۰
۰.۰%

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد


۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا