آهن اسفنجی میانه با تکنولوژی ایرانی افتتاح می شود

آرتین پولاد: کارخانه احیای مستقیم میانه در مرحله تولید آزمایشی، آهن اسفنجی با خلوص ۹۶درصد تولید کرد.