افزایش صادرات ورق امریکا

پایگاه
خبری آرتین پولاد – آمار گمرک امریکا نشان می دهد
صادرات ورق این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴ درصد رشد داشته ۲.۸۵ میلیون تن
ثبت شد در حالی که مدت مشابه سال گذشته ۲.۲۹میلیون تن بود.
به گزارش آرتین پولاد،  در ژوئن سال جاری میزان صادرات
ورق امریکا افت ماهانه ۱۱ درصدی داشته به ۵۶۰ هزار تن رسید و در مقایسه با ژوئن
۲۰۱۶ نیز ۳۸ درصد افت داشته است.
منبع: steelmint