افول درآمد‌ مالیاتی برای سومین ماه متوالی

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بر اساس آمار بانک
مرکزی، درآمد مالیاتی برای سومین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل داشته
و کسری بودجه سال ۹۶ نیز روی نوار افزایش قرار گرفته، در حالی که هزینه جاری ۴۸ درصد
رشد نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بررسی بودجه عمومی دولت در خرداد ماه که از سوی بانک
مرکزی منتشر شده، درآمدهای مالیاتی در این مدت با ۱.۶ کاهش روبرو بوده و از ۱۸ هزار
و ۴۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۱۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در سال جاری تنزل یافته
است.
همچنین پرداخت هزینه‌های
جاری با ۴۸.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده در سه ماهه امسال ۵۴ هزار و
۸۸۰ میلیارد تومان صرف امور جاری شده است.
تراز عملیاتی بودجه
در این مدت با کسری ۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان روبرو بوده و این کسری ۷۵.۸ درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
در بخش واگذاری دارایی‌های
سرمایه‌ای از نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
با این وجود نسبت
به رقم مصوبه سه ماهه (۲۹ هزار میلیارد تومان) همچنان درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشده
است. دولت در این مدت توانسته است ۸۲۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته باشد که نسبت
به رقم مصوب ۹۵.۴ درصد کاهش یافته است.
طبق جزئیات آمار
بانک مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌‌ای منفی ۱۷ زهار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد رشد کرده است.
به گزارش فارس، ‌۱۸
هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده و در طرف مقابل تنها ۹۷۰ میلیارد
تومان دارایی مالی به تملک دولت درآمده است. نسبت درآمدهای به پرداخت هزینه‌ای
۴۳.۱ درصد بوده که این رقم باید به ۶۸.۶ درصد می‌رسید.
همچنین این نسبت
برای مالیات ۳۳.۱ درصد است که طبق پیش‌بینی مصوب ۴۵.۹ درصد است. مجموع درآمدها و واگذاری
دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۶.۵ درصد
بوده که باید به ۹۰.۱ درصد برسد.