بازار بیلت سی آی اس به دنبال افزایش قیمت ها

عرضه کننده های بیلت سی آی اس به دنبال بالا بردن قیمت های صادراتی هستند چرا که عرضه نسبتا محدود است و برخی خریدارها فعالیت خوبی دارند. البته روند نزولی بازار قراضه رشد قیمت بیلت را محدود می کند ولی با این حال عرضه کننده ها به دبنال بالا بردن قیمت هستند. بازار بیلت چین نیز نزولی است که تاثیر منفی بر بازار سی آی اس دارد.
در حال حاضر بیلت سی آی اس از ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار معاملات دو هفته اخیر به ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن فوب رسیده است. اغلب عرضه کننده ها برای حمل نوامبر به دنبال فروش در ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن فوب نیز هستند.
هفته گذشته در منطقه منا خریداران افریقای شمالی فعال تر بودند در مصر معاملاتی در ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن فوب نهایی شد. تونس و الجزایر نیز خریدهایی داشتند. به ویژه در الجزایر محموله های بزرگی از بیلت ترکیه و اوکراین در حدود ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار هر تن فوب خریداری شد.
در ترکیه بیلت سی آی اس ۵۳۵ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر است و خریداری ندارد. در خاور دور تقاضای بیلت سی آی اس مطلوب است و قیمت حدود ۵ دلار رشد داشته ۵۳۵ دلار هر تن فوب شده که معادل ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر است.
عر ضه کننده های سی آی اس به آینده بازار بیلت امیدوارند ولی برخی عوامل منفی وجود دارد از جمله روند نزولی بازار قراضه در ترکیه و افت ۱۰ دلاری قیمت بیلت در چین.