بازار بیلت سی آی اس در سکوت

 یک هفته اخیر فعالیت زیادی در بازار بیلت سی آی اس مشاهده نشده است. اغلب مشتریان سیاست انتظار در پیش گرفته اند.   قیمت بیلت در مقایسه با قراضه رشد بیش از اندازه ای داشته و فعالان بازار نسبت به افزایش قیمت های بیشتر تردید دارند. اغلب کارخانه ها نیز در بازار نیستند و قیمت های پیشنهادی موجود از ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار به ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب رسیده است. در ترکیه بیلت سی آی اس ۱۰ دلار رشد هفتگی داشته ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر شده است.
هم عرضه کننده ها عجله ای در فروش ندارند و هم خریدارها ترجیح می دهند تا روشن تر شدن روند بازار صبر کنند.