تداوم پیشتازی مالیات در تامین بودجه دولت

نگاهی به درآمدهای دولت در چهارماهه نخست امسال نشان می دهد مالیات با کسب ۲۹۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال درآمد، همچنان بیشترین سهم را در پوشش هزینه های دولت دارد.

سهم سایر درآمدها از این رقم ۷۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.بر این اساس سهم مالیات از درآمدهای دولت از آغاز امسال تا پایان تیرماه ۷۹.۲ درصد بود و توانست حدود ۴۰ درصد از هزینه های جاری دولت را پوشش دهد.
 
در مجموع درآمدهای دولت توانست نیمی از هزینه های دولت را در این مدت تامین کند؛ زیرا دولت در این مدت ۷۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه جاری داشت.
 
** درآمد نفتی
در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز دولت در این مدت ۲۶۲ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد که ۲۶۱ هزار میلیارد ریال آن از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل شد و یک هزار میلیارد ریال آن مربوط به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول بود.
 
دولت در این مدت از محل واگذاری تملک دارایی های سرمایه ای درآمدی نداشت و با این رویکرد سهم فروش نفت و فرآورده های نفتی از درآمدهای این بخش ۹۹.۶ درصد برآورد شد.
 
در همین مدت سهم تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه دولت یا همان پرداخت های عمرانی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بود.
 
** واگذاری ها
واگذاری دارایی های مالی سومین روش دولت برای تامین مالی بودجه است. در این بخش دولت تا پایان تیرماه امسال ۱۷۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. 
۱۲ هزار میلیارد ریال نیز برای تملک دارایی های مالی (بازخرید اوراق اسناد خزانه و پرداخت سود آن) هزینه شد.
 
** جمع بندی
در مجموع می توان گفت در چهار ماهه نخست امسال، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف پرداخت های هزینه ای و جاری شد و سهم بودجه عمرانی ناچیز بود. 
 
بخشی از علت آن را می توان در محقق نشدن پیش بینی های دولت از محل درآمد حاصل از فروش نفت جست و جو کرد.
 
به گفته «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه، به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و ثبت متوسط ۴۷ دلار در هر بشکه، پیش بینی می شود فقط حدود ۳۰۹۰ هزار میلیارد ریال از درآمدهای بودجه امسال دولت محقق شود.
 
به گفته وی، به همین دلیل دولت برای جلوگیری از بروز کسری در بودجه امسال، برنامه صرفه جویی و کاهش هزینه ها را در پیش گرفته است.