طراحی و راه اندازی سیستم مانیتورینگ ماشین جوش مقاومتی

آرتین پولاد: با به پایان رسیدن موفقیت آمیز پروژۀ طراحی و راه اندازی سیستم مانیتورینگ (HMI) ماشین جوش چشمی کلاف در خروجی واحد تاندم پیوسته ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه و ذخیرۀ تمامی هشدارهای ایجادشده در این بخش، زمینهای فراهم شد تا این تجهیز حساس با دقت و سرعت بیشتری عیب یابی و از توقف دستگاه و خط تولید تاندم جلوگیری شود.