عملکرد فراتر از انتظار در دو غول سنگ آهنی کشور

نمودار سود محقق شده هر سهم دو شرکت سنگ آهنی در ۹ فصل اخیر نشان می دهد، تداوم و رشد سودآوری این دو شرکت رانشان می دهد.
سود محقق شده شرکت چادرملو در فصل بهار به بیش از ۶ تومان به ازاری هر سهم رسیده و سود هر سهم گل گهر نیز ۱۴ تومان شده است.درصد پوشش ۵ ماهه مبلغ فروش در شرکت نیز به ترتیب گل گهر ۵۲ درصد و چادرملو ۳۲ درصد برآورد و اعلام می شود.

بررسی این دو شرکت نشان می دهد تداوم و رشد سودآوری دو غول سنگ آهنی مشاهده شده و طرح های توسعه آنها در حال تکمیل شدن و بهره برداری می باشند.
همچنین نظر به افزایش قیمت شمش، این دو شرکت سنگ آهنی افزایش نرخ خوبی داشتند و عملکرد فراتر از بودجه آنها مورد انتظار است.