لوله مانسمان 20
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
21,972,480
0.0%
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
678,900
0.0%
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
330,280
0.0%
3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
422,020
0.0%
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,963,300
0.0%
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,454,130
0.0%
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,073,400
0.0%
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
2,605,510
0.0%
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
954,130
0.0%
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
3,926,610
0.0%
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
5,963,300
0.0%
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
6,678,900
0.0%
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
16,486,240
0.0%
10 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/12/5
14,651,380
0.0%
لوله مانسمان 40
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
21,055,050
0.0%
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
394,500
0.0%
"3/4 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
495,410
0.0%
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
862,390
0.0%
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,045,870
0.0%
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,247,710
0.0%
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
1,825,690
0.0%
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
2,834,860
0.0%
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
3,522,940
0.0%
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
4,756,880
0.0%
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
6,311,930
0.0%
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
9,330,280
0.0%
10 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
23,577,980
0.0%
12 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/12/5
31,651,380
0.0%
لوله مانسمان 80
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
3/4 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
770,640
0.0%
1 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
1,284,400
0.0%
1/2 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
541,290
0.0%
1/4 1 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
1,642,200
0.0%
1/2 1 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
2,009,180
0.0%
2 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
2,697,250
0.0%
1/2 2 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
4,302,750
0.0%
3 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
6,137,620
0.0%
4 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
7,871,560
0.0%
5 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
10,990,830
0.0%
6 اینچ 80 چین شاخه 1402/12/5
14,201,840
0.0%
8 اینچ 80 وارداتی شاخه 1402/12/5
29,357,800
0.0%
10 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1402/12/5
68,810
0.0%
12 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1402/12/5
68,810
0.0%
لوله مانسمان 40
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
1,390,370
0.0%
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
3,073,400
0.0%
2 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
1,880,730
0.0%
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
2,270,640
0.0%
3 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
3,623,850
0.0%
1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
1,357,800
0.0%
4 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
5,183,490
0.0%
5 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
9,405,510
0.0%
6 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/12/2
11,834,860
0.0%
لوله گوشتدار بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
83*43 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
90*40 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
120*60 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
140*80 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
140*70 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
133*63 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
150*80 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
220*80 کیلوگرم 1402/12/5
66,060
0.0%
لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی 15.00 شاخه 1402/12/5
678,900
0.0%
1/2 اینچ 20 وارداتی 5.5 شاخه 1402/12/5
330,280
0.0%
3/4 اینچ 20 وارداتی 8 شاخه 1402/12/5
422,020
0.0%
1/2 2 اینچ 20 وارداتی 18 شاخه 1402/12/5
1,963,300
0.0%
2 اینچ 20 وارداتی 27.00 شاخه 1402/12/5
1,454,130
0.0%
1/2 1 اینچ 20 وارداتی 20.00 شاخه 1402/12/5
1,073,400
0.0%
3 اینچ 20 وارداتی 45 شاخه 1402/12/5
2,605,510
0.0%
1/4 1 اینچ 20 وارداتی 16 شاخه 1402/12/5
954,130
0.0%
4 اینچ 20 وارداتی 70.00 شاخه 1402/12/5
3,926,610
0.0%
5 اینچ 20 وارداتی 105 شاخه 1402/12/5
5,963,300
0.0%
6 اینچ 20 وارداتی 140 شاخه 1402/12/5
6,678,900
0.0%
8 اینچ 20 وارداتی 190 شاخه 1402/12/5
16,486,240
0.0%
لوله درز مستقیم صنعتی
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
2 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,980
+ 0.5%
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,980
+ 0.5%
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1 1/4 اینچ 3 شاخه 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 2 اینچ 3 شاخه 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
3 اینچ 3 شاخه 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
"3/4 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,980
+ 0.5%
"3/4 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,980
+ 0.5%
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
4 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
+ 0.5%
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
6 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,560
0.0%
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
425,230
+ 3.0%
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
604,770
+ 3.0%
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
595,320
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
1,039,450
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
746,510
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
770,140
+ 3.0%
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
1,067,800
+ 3.0%
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
1,247,340
+ 3.0%
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
1,370,180
+ 3.0%
"3/4 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
425,230
+ 3.0%
5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,903,480
+ 3.0%
5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
3,878,520
+ 3.0%
6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
3,499,340
+ 3.0%
6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
4,658,560
+ 3.0%
لوله درز مستقیم تست گاز API
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
"1/2 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
520,860
+ 3.0%
1/2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
530,880
+ 3.0%
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
661,470
+ 3.0%
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
661,090
+ 3.0%
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,051,730
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,302,150
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
901,490
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,020,550
+ 3.0%
2 اینچ 3.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,552,560
+ 3.0%
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,352,230
+ 3.0%
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,953,220
+ 3.0%
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,752,890
+ 3.0%
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,889,910
+ 3.0%
3 4 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,403,960
+ 3.0%
"3/4 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
520,860
+ 3.0%
"3/4 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,820
+ 3.0%
"3/4 2.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
472,480
+ 3.0%
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,882,110
+ 3.0%
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
3,004,960
+ 3.0%
لوله درز مستقیم تست گاز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
396,880
+ 3.0%
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
430,710
+ 3.0%
1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
604,770
+ 3.0%
1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
651,070
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
864,630
+ 3.0%
1/2 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,023,800
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
770,140
+ 3.0%
1/4 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
882,960
+ 3.0%
2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,081,970
+ 3.0%
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,352,230
+ 3.0%
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,923,170
+ 3.0%
1/2 2 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,963,240
+ 3.0%
3 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,722,840
+ 3.0%
3 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
1,757,950
+ 3.0%
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,013,460
+ 3.0%
3 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,320,080
+ 3.0%
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
425,230
+ 3.0%
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
430,710
+ 3.0%
4 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,078,900
+ 3.0%
4 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,243,430
+ 3.0%
4 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,590,930
+ 3.0%
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
2,963,980
+ 3.0%
لوله درز مستقیم تست آب
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 اینچ 6.1 6 متری تست آب کارخانه شاخه 1402/12/5
0
-
1 اینچ 3 بنگاه تهران تست آب بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب بنگاه تهران شاخه 1402/12/5
0
-
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
"3/4 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
"3/4 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
5 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 
۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا