قیمت لوله مانیسمان 20

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
11,582,570
0
1/2 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
5,559,640
0
3/4 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
6,486,240
0
1/2 2 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
32,431,200
0
2 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
23,165,140
0
1/2 1 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
21,311,930
0
3 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
40,770,650
0
1/4 1 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
19,458,720
0
4 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
48,183,490
0
5 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
67,642,210
0
6 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
88,027,530
0
8 اینچ 20 وارداتی - شاخه 1401/12/25
136,211,010
0

قیمت لوله مانیسمان 40

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
13,903,670
0
1/2 2 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
39,385,330
0
2 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
28,266,060
0
1/2 1 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
22,706,430
0
3 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
49,577,990
0
1/4 1 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
20,853,220
0
4 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
67,183,490
0
5 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
94,055,050
0
6 اینچ 40 اهواز - شاخه 1401/12/25
118,348,630
0
1/2 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
6,486,240
0
"3/4 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
7,412,850
0
1 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
14,362,390
0
1/4 1 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
21,311,930
0
1/2 1 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
23,165,140
0
2 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
28,724,780
0
1/2 2 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
39,844,040
0
3 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
50,036,700
0
4 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
67,642,210
0
5 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
94,513,770
0
6 اینچ 40 وارداتی - شاخه 1401/12/25
120,458,720
0

قیمت لوله مانیسمان 80

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3/4 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
8,802,760
0
1 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
16,678,900
0
1/2 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
7,876,150
0
1/4 1 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
22,238,540
0
1/2 1 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
27,798,170
0
2 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
39,844,040
0
1/2 2 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
52,816,520
0
3 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
83,394,500
0
4 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
111,192,670
0
5 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
125,091,750
0
6 اینچ 80 چین - شاخه 1401/12/25
185,321,110
0

لوله گوشتدار بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
83*43 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
90*40 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
120*60 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
140*80 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
140*70 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
133*63 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
150*80 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0
220*80 کیلوگرم 1401/12/25
642,210
0

لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی 15.00 شاخه 1401/12/25
11,582,570
0
1/2 اینچ 20 وارداتی 5.5 شاخه 1401/12/25
5,559,640
0
3/4 اینچ 20 وارداتی 8 شاخه 1401/12/25
6,486,240
0
1/2 2 اینچ 20 وارداتی 18 شاخه 1401/12/25
32,431,200
0
2 اینچ 20 وارداتی 27.00 شاخه 1401/12/25
23,165,140
0
1/2 1 اینچ 20 وارداتی 20.00 شاخه 1401/12/25
21,311,930
0
3 اینچ 20 وارداتی 45 شاخه 1401/12/25
40,770,650
0
1/4 1 اینچ 20 وارداتی 16 شاخه 1401/12/25
19,458,720
0
4 اینچ 20 وارداتی 70.00 شاخه 1401/12/25
48,183,490
0
5 اینچ 20 وارداتی 105 شاخه 1401/12/25
67,642,210
0
6 اینچ 20 وارداتی 140 شاخه 1401/12/25
88,027,530
0
8 اینچ 20 وارداتی 190 شاخه 1401/12/25
136,211,010
0

لوله درز مستقیم صنعتی

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
356,890
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
356,890
0
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
"3/4 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
356,890
0
"3/4 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
356,890
0
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,130
0
6 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
381,660
0

لوله درز مستقیم تست گاز خانگی

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
"3/4 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,410
0
5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
27,250,890
0
5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
35,891,420
0
6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
32,568,140
0
6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
43,202,630
0

لوله درز مستقیم تست گاز API

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
"1/2 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
3,596,910
0
1/2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
3,560,660
0
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
427,930
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
425,250
0
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
6,385,690
0
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
6,532,260
0
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
425,250
0
1/2 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
9,348,770
0
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
425,250
0
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
11,329,440
0
1/4 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
7,764,230
0
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
425,250
0
1/4 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
9,618,140
0
2 اینچ 3.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
14,894,640
0
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
425,250
0
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
13,886,560
0
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
19,172,890
0
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
17,554,510
0
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
19,172,890
0
3 4 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
21,391,240
0
"3/4 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
4,119,800
0
"3/4 2.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
4,626,850
0
"3/4 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
427,930
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
28,997,010
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
27,729,380
0

لوله درز مستقیم تست گاز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
2,383,860
0
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
2,432,760
0
1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
4,217,600
0
1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
4,645,470
0
1/2 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
8,901,640
0
1/2 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
6,907,080
0
1/4 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
5,562,340
0
1/4 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
5,867,970
0
2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
8,068,450
0
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
10,085,560
0
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
11,858,180
0
1/2 2 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
14,119,190
0
3 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
11,369,180
0
3 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
12,163,210
0
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
14,119,190
0
3 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
16,503,650
0
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
3,056,230
0
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
2,933,990
0
4 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
14,425,410
0
4 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
15,525,650
0
4 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
17,909,510
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/12/25
21,332,490
0

لوله درز مستقیم تست آب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
374,320
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
374,300
0
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
"3/4 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
374,320
0
"3/4 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
374,300
0
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
5 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
372,480
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 
۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا