لوله مانسمان 20
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
6,513,770
0
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
3,394,500
0
3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
4,220,190
0
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
16,834,870
0
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
12,706,430
0
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
10,412,850
0
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
24,128,450
0
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
8,990,830
0
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
33,348,630
0
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
58,532,120
0
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
57,614,680
0
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1402/7/12
123,394,500
0
لوله مانسمان 40
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
13,903,670
0
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
30,733,950
0
2 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
18,807,340
0
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
22,706,430
0
3 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
36,238,540
0
1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
13,577,990
0
4 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
51,834,870
0
5 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
94,055,050
0
6 اینچ 40 اهواز شاخه 1402/7/12
118,348,630
0
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
3,853,220
0
"3/4 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
4,678,900
0
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
7,522,940
0
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
10,000,000
0
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
11,834,870
0
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
15,321,110
0
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
24,174,320
0
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
33,302,760
0
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
47,064,230
0
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
64,954,130
0
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1402/7/12
94,495,420
0
لوله مانسمان 80
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3/4 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
6,330,280
0
1 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
12,018,350
0
1/2 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
4,770,650
0
1/4 1 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
16,422,020
0
1/2 1 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
19,174,320
0
2 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
27,339,450
0
1/2 2 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
41,100,920
0
3 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
62,110,100
0
4 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
77,798,170
0
5 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
102,568,810
0
6 اینچ 80 چین شاخه 1402/7/12
130,275,230
0
لوله گوشتدار بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
83*43 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
90*40 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
120*60 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
140*80 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
140*70 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
133*63 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
150*80 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
220*80 کیلوگرم 1402/7/12
660,560
0
لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز رده برند وزن هر شاخه واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 20 وارداتی 15.00 شاخه 1402/7/12
6,513,770
0
1/2 اینچ 20 وارداتی 5.5 شاخه 1402/7/12
3,394,500
0
3/4 اینچ 20 وارداتی 8 شاخه 1402/7/12
4,220,190
0
1/2 2 اینچ 20 وارداتی 18 شاخه 1402/7/12
16,834,870
0
2 اینچ 20 وارداتی 27.00 شاخه 1402/7/12
12,706,430
0
1/2 1 اینچ 20 وارداتی 20.00 شاخه 1402/7/12
10,412,850
0
3 اینچ 20 وارداتی 45 شاخه 1402/7/12
24,128,450
0
1/4 1 اینچ 20 وارداتی 16 شاخه 1402/7/12
8,990,830
0
4 اینچ 20 وارداتی 70.00 شاخه 1402/7/12
33,348,630
0
5 اینچ 20 وارداتی 105 شاخه 1402/7/12
58,532,120
0
6 اینچ 20 وارداتی 140 شاخه 1402/7/12
57,614,680
0
8 اینچ 20 وارداتی 190 شاخه 1402/7/12
123,394,500
0
لوله درز مستقیم صنعتی
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
347,710
+0.8%
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
338,540
+0.8%
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
"3/4 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
347,710
+0.8%
"3/4 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
338,540
+0.8%
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
335,780
+0.8%
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
333,030
0
6 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,960
+0.8%
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
"3/4 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
399,090
0
5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
24,587,160
0
5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
32,844,040
0
6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
29,633,030
0
6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
39,449,550
0
لوله درز مستقیم تست گاز API
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
"1/2 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,761,470
0
1/2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,577,990
0
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
6,330,280
0
1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
6,422,020
0
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
1/2 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
9,082,570
0
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
10,733,950
0
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
1/4 1 اینچ 3.2 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
7,889,910
0
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
1/4 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
9,174,320
0
2 اینچ 3.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
13,944,960
0
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
12,293,580
0
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
17,431,200
0
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
15,779,820
0
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
18,073,400
0
3 4 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
25,688,080
0
"3/4 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
4,495,420
0
"3/4 2.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
4,862,390
0
"3/4 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
388,080
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
26,605,510
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
26,605,510
0
لوله درز مستقیم تست گاز
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,165,140
0
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,302,760
0
1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
5,504,590
0
1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
6,146,790
0
1/2 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
7,889,910
0
1/2 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
8,669,730
0
1/4 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
6,880,740
0
1/4 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
7,477,070
0
2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
9,908,260
0
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
12,201,840
0
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
15,366,980
0
1/2 2 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
17,752,300
0
3 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
14,678,900
0
3 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
15,779,820
0
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
18,073,400
0
3 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
20,825,690
0
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,944,960
0
"3/4 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
3,944,960
0
4 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
18,532,120
0
4 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
20,137,620
0
4 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
23,256,890
0
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1402/7/12
26,605,510
0
لوله درز مستقیم تست آب
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
"3/4 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
"3/4 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
5 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
357,800
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 
۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا