قیمت پروفیل اصفهان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
364,230
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
362,390
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
362,390
0
60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
362,390
0
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
362,390
0
20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0
135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
348,630
0

قیمت پروفیل تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
357,800
0
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
355,050
0
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
354,590
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,260
0
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0

قیمت پروفیل کیان لوله جویبار

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
100*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
چارچوب فرانسه 2 6.60 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
50*100 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
100*100 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
100*100 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
لنگه دری 508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
25*25 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
60*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
کلافی 509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0
سپری 507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
351,380
0

پروفیل صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
120*120 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
140*140 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
120*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
60*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
140*140 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
250*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0

پروفیل صنعتی تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
80*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
100*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
150*150 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
353,220
0
60*60 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
70*70 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
40*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
60*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
50*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
120*120 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
140*140 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*150 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
150*150 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
160*160 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*180 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
180*180 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*200 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
70*70 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
80*80 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
90*90 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
50*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
120*120 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
140*140 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
150*150 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
160*160 6 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
160*160 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
180*180 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
100*200 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
380,740
0
80*80 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
90*90 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
100*100 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
120*120 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
140*140 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
100*150 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
150*150 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
100*180 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
180*180 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
100*200 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0

پروفیل صنعتی کالوپ

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
140*140 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
180*180 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
200*200 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
300*300 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
385,330
0
140*140 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
180*180 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
200*200 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
150*250 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
300*300 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
399,090
0
140*140 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
403,670
0
180*180 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
403,670
0
200*200 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
403,670
0
300*300 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1401/12/25
403,670
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 2

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
474,320
0
20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
473,400
0
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
70*70 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
80*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0
90*90 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
472,480
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 2/5

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
40*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
60*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
80*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
458,720
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 3

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
60*120 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
80*80 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
456,890
0
80*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
456,890
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 4

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
60*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
70*70 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
80*80 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
80*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0
100*100 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
447,710
0

پروفیل مبلی 0.7

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
10*25 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
30*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*60 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
80*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0

پروفیل مبلی 0.9

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
30*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*60 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
80*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0

پروفیل مبلی 1

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
30*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*40 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*80 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*50 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*60 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0

پروفیل مبلی 1.25

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
30*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*60 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
80*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0

پروفیل مبلی 1.5

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*10 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
10*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
10*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
20*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
25*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
30*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
40*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
50*50 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
60*60 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0
80*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1401/12/25
596,340
0

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 میل

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*18 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*18 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*20 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*20 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*22 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*22 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0

قیمت پروفیل Z ضخامت 3 میل

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*16 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*16 3 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*18 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*18 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*20 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*20 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0
Z*22 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/12/25
366,980
0
Z*22 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/12/25
377,990
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا