پروفیل اصفهان
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
330,280
0
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
330,280
0
60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
330,280
0
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
330,280
0
20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
324,780
+1.1%
30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
324,780
+1.1%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
324,780
+1.1%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
324,780
+1.1%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
324,780
+1.1%
40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
325,690
0
پروفیل تهران
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
348,630
+0.8%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
345,880
+0.8%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
345,420
+0.8%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
334,870
+0.8%
100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,160
0
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
پروفیل صنعتی اصفهان
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
120*120 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
140*140 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
120*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
60*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
140*140 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
250*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
341,290
0
پروفیل صنعتی تهران
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
80*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
100*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
150*150 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
332,120
0
60*60 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
70*70 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
40*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
60*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
50*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
120*120 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
140*140 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*150 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
150*150 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
160*160 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*180 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
180*180 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*200 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
70*70 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
80*80 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
90*90 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
50*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
120*120 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
140*140 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
150*150 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
160*160 6 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+0.8%
160*160 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
180*180 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
100*200 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
80*80 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
90*90 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
100*100 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
120*120 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
140*140 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
100*150 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
150*150 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
100*180 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
180*180 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
100*200 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
پروفیل صنعتی کالوپ
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
140*140 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
180*180 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
200*200 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
300*300 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
344,040
+1.4%
140*140 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
180*180 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
200*200 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
150*250 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
300*300 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
140*140 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
180*180 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
200*200 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
300*300 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/7/12
366,980
0
پروفیل گالوانیزه 2
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
475,230
+0.6%
20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
474,320
+0.6%
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
70*70 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
80*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
90*90 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
473,400
+0.6%
پروفیل گالوانیزه 2/5
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
40*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
60*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
80*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
451,380
+0.6%
پروفیل گالوانیزه 3
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
60*120 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
80*80 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/12
437,620
+0.6%
80*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
437,620
+0.6%
پروفیل گالوانیزه 4
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
60*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
70*70 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
80*80 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
80*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
100*100 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/12
418,350
0
پروفیل مبلی 0.7
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
10*25 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
30*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*60 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
80*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
پروفیل مبلی 0.9
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
30*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*60 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
80*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
پروفیل مبلی 1
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
30*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*40 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*80 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*50 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*60 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
پروفیل مبلی 1.25
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
30*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*60 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
80*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
پروفیل مبلی 1.5
آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10*10 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
10*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
10*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
20*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
25*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
30*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
40*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
50*50 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
60*60 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
80*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/7/12
412,850
0
پروفیل Z ضخامت 2.5 میل
آخرین بروزرسانی : امروز
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0
Z*18 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
332,120
+0.6%
Z*18 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
330,280
0
Z*20 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*20 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0
Z*22 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0
Z*22 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
پروفیل Z ضخامت 3 میل
آخرین بروزرسانی : امروز
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 3 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*16 3 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*16 3 6 متری کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0
Z*18 3 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
332,120
+0.6%
Z*18 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
330,280
0
Z*20 3 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*20 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0
Z*22 3 6 متری کیلوگرم تهران 1402/7/12
333,950
+0.6%
Z*22 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/7/12
332,120
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا