پروفیل اصفهان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,710
0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,340
0.0%
30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,160
0.0%
40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
پروفیل تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
38,260
+ 0.5%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,980
+ 0.5%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,850
+ 0.5%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
+ 0.5%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
پروفیل اطلس فولاد مازندران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
چارچوب فرانسه 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
38,170
0.0%
25*25 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
80*40 2 شاخه 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
100*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
37,620
0.0%
پروفیل تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
38,540
0.0%
50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
38,530
0.0%
پروفیل صنعتی اصفهان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
120*120 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
140*140 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
120*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
60*120 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
140*140 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
250*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
پروفیل صنعتی تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
80*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
100*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
150*150 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
60*60 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
70*70 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
40*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
60*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
80*80 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
90*90 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
50*100 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
120*120 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
140*140 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*150 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
150*150 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
160*160 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*180 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
180*180 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*200 5 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
70*70 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
80*80 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
90*90 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
50*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*100 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
120*120 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
140*140 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*150 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
150*150 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
160*160 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
180*180 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
100*200 6 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
80*80 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
90*90 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
100*100 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
120*120 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
140*140 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
100*150 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
150*150 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
100*180 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
180*180 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
100*200 8 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
پروفیل صنعتی کالوپ
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
140*140 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
180*180 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
200*200 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
300*300 8 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/5
42,390
0.0%
پروفیل صنعتی تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
160*160 6 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/2
41,470
0.0%
پروفیل صنعتی کالوپ
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
140*140 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
41,470
0.0%
180*180 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
41,470
0.0%
200*200 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
41,470
0.0%
300*300 6 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
41,470
0.0%
150*250 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
41,010
0.0%
140*140 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
42,390
0.0%
180*180 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
42,390
0.0%
200*200 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
42,390
0.0%
300*300 10 6 متری / 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/12/2
42,390
0.0%
پروفیل گالوانیزه 2
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
54,010
0.0%
20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
54,010
0.0%
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
70*70 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
80*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
90*90 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,990
0.0%
پروفیل گالوانیزه 2/5
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
40*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
60*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,900
0.0%
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
80*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
53,360
0.0%
پروفیل گالوانیزه 3
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
60*120 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
80*80 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/12/5
52,430
0.0%
80*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
52,430
0.0%
پروفیل گالوانیزه 4
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
60*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
70*70 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
80*80 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
80*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
100*100 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/12/5
51,120
0.0%
پروفیل مبلی 0.7
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
10*25 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
30*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*60 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
80*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
پروفیل مبلی 0.9
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
30*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*60 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
80*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
پروفیل مبلی 1
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
30*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*40 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*80 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
50*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*50 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*60 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
پروفیل مبلی 1.25
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
30*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*60 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
80*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
پروفیل مبلی 1.5
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*10 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
10*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
10*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
20*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
25*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
30*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
40*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
50*50 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
60*60 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
49,540
0.0%
80*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/2
50,460
0.0%
پروفیل Z ضخامت 2.5 میل
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Z*16 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,160
0.0%
Z*18 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,160
0.0%
Z*20 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,340
0.0%
Z*22 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,340
0.0%
پروفیل Z ضخامت 3 میل
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Z*16 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,620
0.0%
Z*18 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,620
0.0%
Z*20 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,800
0.0%
Z*22 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1402/12/2
37,800
0.0%

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولادالزامی می‌باشد

 

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا