ناودانی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,520
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
235,190
0
12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
235,190
0
14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,040
0
16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,780
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,900
0
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
247,630
0
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,520
0
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
247,630
0
10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,000
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,060
0
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
247,630
0
12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
249,460
0
14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
248,950
0
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
257,250
0
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
240,170
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
250,460
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
291,750
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
298,170
0
ناودانی هموزن اروپا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
279,820
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
253,220
0
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
251,380
0
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
250,460
0
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
250,460
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
279,820
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
293,580
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
274,320
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
289,000
0
ناودانی اروپا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
532,120
0
5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
559,640
0
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
541,290
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
577,990
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
541,290
0
26 12 متری کیلوگرم - 1402/7/10
577,990
0
28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
545,880
0
30 12 متری کیلوگرم - 1402/7/10
522,940
0
32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
605,510
0
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
642,210
0
38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
642,210
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
619,270
0
65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
541,290
0
ناودانی فولاد تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
235,780
0
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
244,960
0
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
235,780
0
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
246,790
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
235,780
0
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
244,040
0
ناودانی فولاد فراد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,030
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,030
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,840
0
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,840
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,000
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,670
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
238,860
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,900
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,900
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
239,320
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,930
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
238,910
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,470
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
239,390
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
236,240
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
242,210
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
236,240
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
242,940
0
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
374,280
0
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
242,880
0
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,080
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
241,170
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,660
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
241,000
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,840
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
241,000
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,050
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
246,510
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,090
0
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,270
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
262,270
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,680
0
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,760
0
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
244,610
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,710
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,430
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
236,380
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,490
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,030
0
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
256,450
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,120
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,580
0
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
241,500
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,920
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
234,560
0
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
238,960
0
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,430
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
239,000
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
239,000
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
227,630
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
239,000
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
228,490
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
238,960
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
226,620
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,780
0
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,450
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
237,620
0
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
235,800
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
235,800
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,360
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
233,970
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,360
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,360
0
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
244,960
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,030
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
233,030
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
236,240
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
236,240
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
234,870
0
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
239,000
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
234,870
0
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,200
0
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,200
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
243,120
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
234,870
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,120
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,660
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
231,660
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
246,790
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
232,570
0
نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
نبشی نستا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
237,620
0
نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
230,280
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
236,890
0
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
237,030
+0.4%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
237,330
+0.4%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/10
236,850
+0.4%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/7/10
229,820
0
سپری نورد سجاد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند طول شاخه واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/8
256,890
0
4 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/8
341,290
0
5 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/8
341,290
0
6 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/7/8
249,550
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 ۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا