ناودانی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,450
0.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,450
0.0%
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,000
0.0%
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,450
0.0%
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,000
0.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,450
0.0%
12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,450
0.0%
12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,000
0.0%
14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,450
0.0%
14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,000
0.0%
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,690
0.0%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,270
0.0%
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,550
0.0%
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
41,820
0.0%
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
0.0%
ناودانی هموزن اروپا
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
28,180
0.0%
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,270
0.0%
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,730
0.0%
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,270
0.0%
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
28,180
0.0%
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
41,360
0.0%
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,910
0.0%
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
45,450
0.0%
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
31,360
0.0%
ناودانی اروپا
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
58,180
0.0%
5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
60,910
0.0%
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
59,090
0.0%
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
62,730
0.0%
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
59,090
0.0%
26 12 متری کیلوگرم - 1403/3/6
62,730
0.0%
28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
59,550
0.0%
30 12 متری کیلوگرم - 1403/3/6
62,730
0.0%
32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
65,450
0.0%
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
69,090
0.0%
38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
69,090
0.0%
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
66,820
0.0%
65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
59,090
0.0%
ناودانی فولاد تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,180
0.0%
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,640
0.0%
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,450
0.0%
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,910
0.0%
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,180
0.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,090
0.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,090
0.0%
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,910
0.0%
ناودانی فولاد فراد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
ناودانی شکفته
آخرین بروزرسانی : روز های قبل ( 1403/3/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/5
25,270
+ 1.1%
ناودانی هموزن اروپا
آخرین بروزرسانی : روز های قبل ( 1403/3/5 )
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/5
51,360
0.0%
26 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/5
51,360
0.0%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,770
0.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,910
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,820
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,140
0.0%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,050
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,640
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,050
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,640
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,050
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,640
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,050
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,360
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,680
0.0%
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,360
0.0%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,680
0.0%
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
46,360
0.0%
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,730
0.0%
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,270
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,820
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,640
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,640
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,640
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,550
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,730
0.0%
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,360
0.0%
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,270
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,270
0.0%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,090
0.0%
70*70 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,360
0.0%
70*70 7 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,090
0.0%
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,270
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,270
0.0%
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,090
0.0%
90*90 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,920
0.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,820
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,720
0.0%
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,140
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,180
0.0%
70*70 7 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
26,450
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,820
0.0%
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
44,090
0.0%
140*140 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
42,360
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
0.0%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,640
0.0%
نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,450
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,450
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,450
0.0%
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
25*25 2.5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
28,270
0.0%
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,820
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,640
0.0%
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,640
0.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,640
0.0%
نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
26,360
0.0%
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
25,450
0.0%
نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,550
0.0%
نبشی نستا
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,360
0.0%
30*30 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,270
0.0%
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
40*40 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,180
0.0%
40*40 4 6متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
نبشی ابهر
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,640
0.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,090
0.0%
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,450
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,450
0.0%
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,450
0.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,910
+ 0.4%
نبشی اشتهارد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,450
0.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,360
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
24,180
0.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
23,640
0.0%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/3/6
24,820
-0.4%
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
25,450
-0.4%
سپری نورد سجاد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1403/3/6 )
سایز برند طول شاخه واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
3 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,730
0.0%
4 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,730
0.0%
5 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,730
0.0%
6 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/3/6
27,730
0.0%

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 ۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا