قیمت ناودانی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
267,460
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
267,460
0
12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
267,570
0
14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
267,760
0
16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
266,980
0

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
274,640
0
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
242,210
0
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
241,860
0
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
274,640
0
10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
241,840
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
241,310
0
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
274,640
0
12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
274,640
0
14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
275,040
0

قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
287,210
0
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
274,310
0

قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
293,580
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
293,580
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
321,110
0

قیمت ناودانی هموزن اروپا

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
324,500
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
306,150
0
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
324,550
0
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
296,930
0
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
296,980
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
296,630
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
324,680
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
333,860
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
333,580
0

قیمت ناودانی اروپا

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
532,120
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
26 12 متری کیلوگرم - 1401/12/25
605,510
0
28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
532,120
0
30 12 متری کیلوگرم - 1401/12/25
605,510
0
32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0
65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
605,510
0

قیمت ناودانی فولاد تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
274,850
0
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
266,060
0
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
266,060
0
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
258,900
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
266,060
0
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
266,930
0

قیمت ناودانی فولاد فراد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
261,470
0
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
261,470
0

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
248,130
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
248,020
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
264,650
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
264,620
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
254,610
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
248,200
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
252,850
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
248,200
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
248,220
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
253,210
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,890
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
251,930
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
241,820
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
245,510
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
245,540
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
246,170
0
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
324,330
0

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
263,590
0
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
238,160
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
238,160
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
272,850
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
263,630
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
280,210
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
238,150
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
263,630
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
242,740
0
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,030
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
263,630
0
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
242,690
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
242,740
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
263,670
0

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
258,370
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
261,120
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
258,370
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
262,990
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
258,400
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
262,780
0
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
258,290
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
261,100
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
261,020
0

قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
275,230
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
272,090
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
269,880
0

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
236,700
0
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
259,200
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
259,230
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
236,700
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
263,330
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
259,230
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
235,780
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
259,230
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
241,570
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
259,200
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
236,700
0

قیمت نبشی آونگان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
244,960
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
244,960
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
244,960
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
244,960
0

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
251,560
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
251,560
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,110
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
251,560
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,110
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,110
0

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
238,540
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,120
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,120
0
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
238,540
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,120
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,120
0
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
240,370
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
243,120
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
249,550
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
301,200
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
300,920
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
301,010
0
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
315,600
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
301,200
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
304,590
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
301,200
0

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
250,460
0

قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
249,550
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
253,900
0

قیمت نبشی زنجان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
254,940
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
251,560
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
247,710
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
252,000
0

قیمت سپری نورد سجاد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند طول شاخه واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
348,630
0
4 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
48,350
-
4 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
348,630
0
5 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
47,440
-8.2%
5 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
348,630
0
6 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/12/25
348,630
0
6 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
30,560
-
3 نورد سجاد 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
29,450
-

قیمت سپری شکفته

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند طول شاخه واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 شکفته 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
29,360
-8.3%
4 شکفته 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
29,180
-

قیمت سپری اسپیرال

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند طول شاخه واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
50,460
-
4 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/12/25
50,280
-

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 ۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا