ورق A283 6
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 6 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/12/5
45,410
0.0%
Gr C 6 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
46,150
0.0%
ورق A283 8
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 8 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/5
43,580
0.0%
Gr C 8 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/12/5
44,510
0.0%
- 8 2000*6000 اکسین اهواز شیت بنگاه تهران 1402/12/5
43,580
0.0%
Gr C 8 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
45,220
0.0%
ورق A283 10
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 10 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/12/5
44,730
0.0%
Gr C 10 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
45,410
0.0%
ورق A283 12
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 12 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
42,170
0.0%
Gr C 12 6000*1500 فولاد مبارکه شیت کارخانه 1402/12/5
41,530
0.0%
ورق A283 15
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 15 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/5
37,980
0.0%
ورق A283 25
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/5
31,970
-
ورق A283 35
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/5
30,780
-
ورق A283 45
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/5
31,510
0.0%
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/5
30,370
0.0%
ورق A283 50
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/5
31,510
0.0%
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/5
30,780
0.0%
ورق A283 6
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 6 6000*1500 فولاد مبارکه شیت کارخانه 1402/11/25
42,640
+ 2.8%
ورق A283 10
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 10 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/1
39,860
+ 4.7%
A283 10 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
41,240
+ 3.5%
ورق A283 12
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
37,070
+ 16.9%
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/1
35,050
-3.0%
ورق A283 15
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 15 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/2
36,790
0.0%
ورق A283 20
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
33,170
+ 6.8%
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/1
31,790
+ 0.3%
ورق A283 25
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
31,970
-
ورق A283 30
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 30 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/12/2
30,780
0.0%
A283 30 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
31,970
-
ورق A283 35
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
31,970
-
ورق A283 40
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/12/1
31,970
+ 3.0%
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/11/17
30,180
-0.5%
ورق ST52 6
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/12/5
49,850
0.0%
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/12/5
49,120
0.0%
ورق ST52 8
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/12/5
49,850
0.0%
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/12/5
49,120
0.0%
ورق ST52 10
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/12/5
49,850
0.0%
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/12/5
49,120
0.0%
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1402/12/5
42,440
0.0%
ورق ST52 12
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز شيت 2000*6000 کارخانه 1402/12/5
39,850
0.0%
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/12/5
48,930
0.0%
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/12/5
48,190
0.0%
ورق ST52 15
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/12/5
47,720
0.0%
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/12/5
47,080
0.0%
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1402/12/5
39,850
0.0%
ورق ST52 20
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/12/5
37,070
0.0%
ورق ST52 25
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/12/5
37,070
0.0%
ورق ST52 30
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/12/5
37,070
0.0%
ورق ST52 35
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/12/5
35,400
0.0%
ورق ST52 40
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/12/5
35,680
0.0%
ورق A516 بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr 70 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
50,500
0.0%
Gr 70 8 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
50,500
0.0%
Gr 70 10 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
50,460
0.0%
Gr 70 12 6000*1500 فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران 1402/12/5
49,850
0.0%
Gr 70 15 1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1402/12/5
47,830
0.0%
Gr 70 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
48,650
0.0%
ورق ضد سایش 10
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
ضد ساییش 10 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/12/5
134,080
0.0%
ورق ضد سایش 12
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
ضد ساییش 12 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/12/5
136,000
0.0%
ورق ضد سایش 15
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
ضد ساییش 15 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/12/5
136,000
0.0%
ورق ضد سایش 25
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
ضد ساییش 25 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/12/5
136,000
0.0%
ورق آجدار 3
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
43,550
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
52,290
0.0%
ورق آجدار 4
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
48,170
0.0%
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
45,870
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
45,870
0.0%
1000 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
48,180
0.0%
ورق آجدار 5
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
44,960
0.0%
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
44,960
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
45,870
0.0%
1000 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/12/5
44,970
0.0%
ورق آجدار 6
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
2000*1000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
39,680
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
52,110
0.0%
ورق آجدار 8
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه اصفهان 1402/12/5
35,410
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
40,050
0.0%
ورق آجدار 10
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه اصفهان 1402/12/5
34,960
0.0%
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/12/5
37,710
0.0%
ورق اسید شوئی ST37
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
ST37 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,030
0.0%
ST37 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,030
0.0%
ST37 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
ST37 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,030
0.0%
ST37 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,500
0.0%
ST37 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
ST37 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
ST37 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
ST37 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,580
0.0%
ST37 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
ST37 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
40,370
0.0%
ST37 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
40,370
0.0%
ST37 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
ST37 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
ST37 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,290
0.0%
ST37 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,290
0.0%
ST37 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,940
0.0%
ST37 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,940
0.0%
ST37 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
ST37 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
ST37 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
ST37 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,660
0.0%
ST37 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,660
0.0%
ورق اسید شوئی W22
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
W22 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,390
0.0%
W22 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,390
0.0%
W22 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,390
0.0%
W22 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
43,120
0.0%
W22 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,190
0.0%
W22 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
41,190
0.0%
W22 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,020
0.0%
W22 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/12/5
42,020
0.0%
W22 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
41,100
0.0%
W22 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
41,100
0.0%
W22 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
W22 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
43,760
0.0%
W22 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
44,040
0.0%
W22 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
W22 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,200
0.0%
W22 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,660
0.0%
W22 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/12/5
42,660
0.0%
اسلب بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
70 بنگاه تهران 1402/12/2
31,520
-
80 بنگاه تهران 1402/12/2
31,520
-
150 بنگاه تهران 1402/12/1
31,510
0.0%
170 بنگاه تهران 1402/12/2
31,510
+ 11.2%
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
53,030
0.0%
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
64,220
0.0%
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
64,220
0.0%
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,040
0.0%
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,500
0.0%
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
46,790
0.0%
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
54,130
0.0%
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,230
0.0%
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,230
0.0%
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,730
0.0%
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,630
0.0%
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,510
0.0%
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,510
0.0%
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,850
0.0%
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,850
0.0%
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,840
0.0%
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,840
0.0%
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,090
0.0%
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,740
0.0%
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
46,150
0.0%
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,690
0.0%
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,960
0.0%
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,960
0.0%
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,450
0.0%
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,450
0.0%
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
42,940
0.0%
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
42,940
0.0%
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,630
0.0%
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,370
0.0%
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,180
0.0%
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,180
0.0%
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,180
0.0%
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,180
0.0%
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,870
0.0%
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,870
0.0%
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
42,660
0.0%
ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
46,790
0.0%
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز رنگ برند محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.5 1250 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
50,920
0.0%
0.5 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
50,920
0.0%
0.5 1250 آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
50,920
0.0%
0.5 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
50,920
0.0%
0.5 1250 قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
50,920
0.0%
0.6 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/12/5
54,150
0.0%
ورق رنگی چین
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز رنگ برند محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.25 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/12/5
55,780
0.0%
0.48 1000 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/12/5
47,710
0.0%
0.48 1250 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/12/5
46,330
0.0%
0.48 1250 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/12/5
46,330
0.0%
ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
46,790
0.0%
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
45,870
0.0%
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,660
0.0%
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,660
0.0%
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,660
0.0%
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
43,120
0.0%
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,290
0.0%
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,740
0.0%
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,020
0.0%
ورق روغنی هفت الماس
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,040
0.0%
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
43,950
0.0%
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,960
0.0%
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,960
0.0%
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,390
0.0%
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,190
0.0%
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,020
0.0%
ورق روغنی فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,040
0.0%
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,960
0.0%
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
44,960
0.0%
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,200
0.0%
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,390
0.0%
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
40,830
0.0%
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
41,190
0.0%
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/12/5
42,020
0.0%
عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.8 هفت الماس بنگاه تهران 1402/12/5
41,290
0.0%
0.9 هفت الماس بنگاه تهران 1402/12/5
41,290
0.0%
1 هفت الماس بنگاه تهران 1402/12/5
41,290
0.0%
1.25 هفت الماس بنگاه تهران 1402/12/5
41,100
0.0%
عرشه فولادی گالوانیزه شهر کرد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.8 شهرکرد بنگاه تهران 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 شهرکرد بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
1 شهرکرد بنگاه تهران 1402/12/5
41,470
0.0%
1.25 شهرکرد بنگاه تهران 1402/12/5
41,560
0.0%
عرشه فولادی گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1 کاشان بنگاه تهران 1402/12/5
42,750
0.0%
1.25 کاشان بنگاه تهران 1402/12/5
42,660
0.0%
عرشه فولادی گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.8 تاراز بنگاه تهران 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 تاراز بنگاه تهران 1402/12/5
41,740
0.0%
1 تاراز بنگاه تهران 1402/12/5
41,470
0.0%
1.25 تاراز بنگاه تهران 1402/12/5
40,640
0.0%
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
53,030
0.0%
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
64,220
0.0%
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
64,220
0.0%
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,040
0.0%
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
44,500
0.0%
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
46,790
0.0%
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,910
0.0%
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,550
0.0%
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,640
0.0%
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,830
0.0%
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,580
0.0%
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
54,130
0.0%
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
48,170
0.0%
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,230
0.0%
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,230
0.0%
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,470
0.0%
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,730
0.0%
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
39,630
0.0%
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,510
0.0%
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,510
0.0%
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,410
0.0%
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,850
0.0%
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
43,850
0.0%
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,290
0.0%
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,840
0.0%
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,840
0.0%
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
40,090
0.0%
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,740
0.0%
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
41,010
0.0%
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/12/5 )
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
46,150
0.0%
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/5
45,690
0.0%