ورق A283 6
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr C 6 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/6/30
309,640
0
Gr C 6 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
321,110
0
ورق A283 8
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr C 8 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/6/30
309,640
0
Gr C 8 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
321,110
0
ورق A283 10
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr C 10 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
324,320
0
Gr C 10 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/6/30
309,640
0
Gr C 10 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
321,110
0
ورق A283 12
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
338,540
0
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
324,320
0
Gr C 12 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1402/6/30
309,640
0
Gr C 12 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
321,110
0
ورق A283 15
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 15 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
315,140
0
ورق A283 20
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
282,570
0
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
293,120
0
ورق A283 25
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
283,490
0
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
283,490
0
ورق A283 30
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 30 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
277,990
0
ورق A283 35
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
287,160
0
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
302,760
0
ورق A283 40
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
287,160
0
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
302,760
0
ورق A283 45
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
279,820
0
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
293,120
0
ورق A283 50
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1402/6/30
301,380
0
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1402/6/30
321,560
0
ورق ST52 6
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/6/30
331,200
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/6/30
320,190
0
ورق ST52 8
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/6/30
329,360
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/6/30
325,690
0
ورق ST52 10
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/6/30
327,530
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/6/30
325,690
0
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1402/6/30
336,890
0
ورق ST52 12
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز شيت 2000*6000 کارخانه 1402/6/22
333,950
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/6/30
329,360
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/6/30
320,190
0
اکسین اهواز فابريك 12000*2000 بنگاه تهران 1402/6/30
336,890
0
ورق ST52 15
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1402/6/30
327,530
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1402/6/30
316,520
0
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1402/6/30
327,530
0
ورق ST52 20
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/6/30
299,550
0
ورق ST52 25
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/6/30
299,550
0
ورق ST52 30
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/6/30
327,530
0
ورق ST52 35
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/6/30
322,940
0
ورق ST52 40
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1402/6/30
327,530
0
اکسین اهواز فابريك 12000*2000 کارخانه 1402/6/30
327,530
0
ورق A516 بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
337,620
0
Gr 70 8 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
335,780
0
Gr 70 10 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
333,950
0
Gr 70 12 6000*1500 فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران 1402/6/30
335,780
0
Gr 70 15 1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1402/6/30
321,110
0
Gr 70 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
333,950
0
ورق ضد سایش 10
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 10 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/6/30
1,209,550
0
ورق ضد سایش 12
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 12 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/6/30
1,209,550
0
ورق ضد سایش 15
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 15 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/6/30
1,209,550
0
ورق ضد سایش 25
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 25 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1402/6/30
1,209,550
0
ورق آجدار 3
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
376,150
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
396,790
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
494,500
0
ورق آجدار 4
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
394,960
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
532,120
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
529,360
0
1000 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
395,140
0
ورق آجدار 5
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
385,330
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
380,740
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
532,120
0
1000 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1402/6/30
385,510
0
ورق آجدار 6
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2000*1000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
396,790
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
494,500
0
ورق آجدار 8
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
319,270
0
ورق آجدار 10
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1402/6/30
323,860
0
ورق اسید شوئی ST37
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ST37 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
366,980
0
ST37 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
365,140
0
ST37 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
349,550
0
ST37 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
346,790
0
ST37 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
357,800
0
ST37 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
349,550
0
ST37 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
346,790
0
ST37 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
345,880
0
ST37 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
366,980
0
ST37 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
345,880
0
ST37 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
354,130
0
ST37 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
354,130
0
ST37 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
310,100
0
ST37 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
310,100
0
ST37 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
355,970
0
ST37 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
355,970
0
ST37 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
361,470
0
ST37 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
361,470
0
ST37 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
362,390
0
ST37 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
362,390
0
ST37 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
380,740
0
ST37 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
380,740
0
ST37 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
365,140
0
ST37 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
346,790
0
ST37 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
351,380
0
ST37 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
351,380
0
ST37 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
353,220
0
ST37 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
371,560
0
ورق اسید شوئی W22
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
W22 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
371,560
0
W22 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
369,730
0
W22 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
351,380
0
W22 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
351,380
0
W22 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
350,460
0
W22 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
350,460
0
W22 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
355,970
0
W22 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
355,970
0
W22 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
354,130
0
W22 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
354,130
0
W22 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
358,720
0
W22 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
358,720
0
W22 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
360,560
0
W22 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1402/6/30
360,560
0
W22 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
392,670
0
W22 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
392,670
0
W22 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
374,320
0
W22 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
374,320
0
W22 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
373,400
0
W22 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
373,400
0
W22 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
378,900
0
W22 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
378,900
0
W22 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
377,070
0
W22 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
377,070
0
W22 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
381,660
0
W22 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
381,660
0
W22 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
383,490
0
W22 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1402/6/30
383,490
0
اسلب بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
150 بنگاه تهران 1402/6/30
283,490
0
170 بنگاه تهران 1402/6/30
283,490
0
200 بنگاه تهران 1402/6/30
292,940
0
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
429,360
0
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
429,360
0
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
385,330
0
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
446,790
0
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
446,790
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,070
0
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
384,410
0
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
522,020
0
0.3 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
531,200
0
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
509,180
0
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
449,550
0
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
474,320
0
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
414,680
0
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
385,330
0
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
373,400
0
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
382,570
0
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.35 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
534,870
0
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
489,000
0
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
440,370
0
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
463,310
0
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
435,780
0
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
462,390
0
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
406,430
0
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
382,570
0
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
364,230
0
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
368,810
0
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
368,810
0
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
449,550
0
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
412,850
0
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
403,670
0
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
374,320
0
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
374,320
0
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
394,500
0
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
394,500
0
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
398,170
0
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
399,090
0
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
370,650
0
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
370,650
0
ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,070
0
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
384,410
0
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1250 آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
513,770
0
0.5 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,920
0
0.5 1250 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.5 1250 قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.5 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.6 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
513,950
0
ورق رنگی چین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.25 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
531,200
0
0.48 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1000 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1250 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1250 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
425,690
0
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
425,690
0
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
400,000
0
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
399,090
0
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
415,600
0
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
433,950
0
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
389,000
0
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
389,000
0
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
ورق روغنی هفت الماس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
416,520
0
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
416,520
0
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
394,500
0
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
368,810
0
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
368,810
0
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
358,720
0
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
358,720
0
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
364,230
0
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
361,470
0
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
370,650
0
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
370,650
0
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
ورق روغنی فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
433,950
0
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
373,400
0
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
364,230
0
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
373,400
0
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
377,070
0
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0
عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 هفت الماس بنگاه تهران 1402/6/30
370,650
0
0.9 هفت الماس بنگاه تهران 1402/6/30
370,650
0
1 هفت الماس بنگاه تهران 1402/6/30
370,650
0
1.25 هفت الماس بنگاه تهران 1402/6/30
370,650
0
عرشه فولادی گالوانیزه شهر کرد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 شهرکرد بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
0.9 شهرکرد بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
1 شهرکرد بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
1.25 شهرکرد بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
عرشه فولادی گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 کاشان بنگاه تهران 1402/6/30
361,470
0
0.9 کاشان بنگاه تهران 1402/6/30
363,310
0
1 کاشان بنگاه تهران 1402/6/30
366,060
0
1.25 کاشان بنگاه تهران 1402/6/30
366,060
0
عرشه فولادی گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 تاراز بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
0.9 تاراز بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
1 تاراز بنگاه تهران 1402/6/30
375,230
0
1.25 تاراز بنگاه تهران 1402/6/30
389,910
0
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
429,360
0
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
429,360
0
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
385,330
0
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
446,790
0
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
446,790
0
ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,070
0
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
384,410
0
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
522,020
0
0.3 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
531,200
0
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
509,180
0
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
449,550
0
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
474,320
0
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
414,680
0
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
385,330
0
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
373,400
0
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
382,570
0
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.35 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
534,870
0
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
489,000
0
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
440,370
0
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
463,310
0
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
435,780
0
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
462,390
0
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
406,430
0
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
382,570
0
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
364,230
0
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
368,810
0
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
368,810
0
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,990
0
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
449,550
0
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
412,850
0
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
403,670
0
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
374,320
0
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
374,320
0
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
394,500
0
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
394,500
0
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
361,470
0
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
360,560
0
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
398,170
0
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
399,090
0
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
370,650
0
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
370,650
0
ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
444,960
0
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
409,180
0
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
377,070
0
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
384,410
0
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
393,580
0
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
366,980
0
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
365,140
0
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
367,890
0
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
376,150
0
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1402/6/30
379,820
0
ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1250 آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
513,770
0
0.5 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,920
0
0.5 1250 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.5 1250 قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.5 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
500,000
0
0.6 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1402/6/30
513,950
0
ورق رنگی چین
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.25 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
531,200
0
0.48 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1000 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1250 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
0.48 1250 قرمز چین بنگاه تهران رول 1402/6/30
445,880
0
ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
425,690
0
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
425,690
0
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
400,000
0
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
399,090
0
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
415,600
0
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
433,950
0
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
389,000
0
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
389,000
0
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
ورق روغنی هفت الماس
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
416,520
0
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
416,520
0
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
394,500
0
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
368,810
0
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
368,810
0
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
358,720
0
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
358,720
0
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
364,230
0
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
361,470
0
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
370,650
0
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
370,650
0
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
378,900
0
ورق روغنی فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
433,950
0
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
395,420
0
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
385,330
0
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
386,240
0
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
373,400
0
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
388,080
0
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
383,490
0
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
366,980
0
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
364,230
0
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
376,150
0
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
373,400
0
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
377,070
0
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
382,570
0
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1402/6/30
379,820
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

 ۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا