ورق A283 6

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr C 6 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/12/25
326,610
0
Gr C 6 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1401/12/25
332,120
0

ورق A283 8

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 8 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
413,310
0
- 8 2000*6000 اکسین اهواز شیت بنگاه تهران 1401/12/25
458,720
0
Gr C 8 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/12/25
326,610
0
Gr C 8 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1401/12/25
332,120
0
- 8 2000*6000 اکسین اهواز شیت بنگاه تهران 1401/12/25
458,720
0

ورق A283 10

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 10 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
417,440
0
Gr C 10 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
404,130
0
Gr C 10 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/12/25
326,610
0
Gr C 10 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1401/12/25
332,120
0

ورق A283 12

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
366,980
0
A283 12 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
360,100
0
Gr C 12 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/12/25
326,610
0
Gr C 12 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1401/12/25
332,120
0

ورق A283 15

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 15 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
360,100
0
A283 15 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
366,980
0

ورق A283 20

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
298,170
0
A283 20 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
291,290
0

ورق A283 25

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
328,450
0
A283 25 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
290,830
0

ورق A283 30

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 30 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
298,170
0
A283 30 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
290,830
0

ورق A283 35

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
310,100
0
A283 35 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
298,170
0

ورق A283 40

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
307,340
0
A283 40 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
300,920
0

ورق A283 45

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
298,170
0
A283 45 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
311,930
0

ورق A283 50

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1401/12/25
316,520
0
A283 50 2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1401/12/25
316,520
0

قیمت ورق ST52 6

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/12/25
356,700
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0

قیمت ورق ST52 8

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/12/25
356,700
0

قیمت ورق ST52 10

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/12/25
382,570
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/12/25
356,700
0

قیمت ورق ST52 12

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 12000*2000 بنگاه تهران 1401/12/25
364,230
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/12/25
356,700
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0

قیمت ورق ST52 15

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/12/25
364,230
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/12/25
356,700
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0

قیمت ورق ST52 20

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,320
0

قیمت ورق ST52 25

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,410
0

قیمت ورق ST52 30

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,320
0

قیمت ورق ST52 35

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,320
0

قیمت ورق ST52 40

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 12000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,320
0
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/12/25
324,320
0

قیمت ورق ST52 50

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/12/25
333,580
0

ورق A516 بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
366,060
0
Gr 70 8 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
366,060
0
Gr 70 10 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
366,060
0
Gr 70 12 6000*1500 فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران 1401/12/25
366,060
0
Gr 70 15 1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/12/25
361,380
0
Gr 70 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
366,060
0

ورق ضد سایش 10

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 10 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/12/25
1,086,700
0

ورق ضد سایش 12

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 12 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/12/25
1,086,700
0

ورق ضد سایش 15

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 15 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/12/25
1,086,700
0

ورق ضد سایش 25

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ضد ساییش 25 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/12/25
1,086,700
0

ورق آجدار 3

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/12/25
393,120
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
454,130
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
426,150
0

ورق آجدار 4

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/12/25
389,000
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
426,150
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
449,090
0

ورق آجدار 5

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/12/25
393,120
0
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
426,150
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
435,330
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
426,150
0

ورق آجدار 6

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/12/25
370,650
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
426,150
0

ورق آجدار 8

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
407,800
0

ورق آجدار 10

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/12/25
407,800
0

ورق اسید شوئی ST37

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ST37 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
ST37 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
476,610
0
ST37 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
ST37 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
477,530
0
ST37 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
488,540
0
ST37 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
ST37 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
ST37 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
ST37 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
ST37 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
ST37 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
ST37 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
475,690
0
ST37 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
ST37 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
ST37 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
476,610
0
ST37 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
482,570
0
ST37 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
489,450
0
ST37 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
476,610
0
ST37 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
ST37 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
ST37 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
ST37 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
489,450
0
ST37 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
493,120
0
ST37 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
ST37 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
493,120
0
ST37 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
ST37 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
481,200
0
ST37 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
475,230
0

ورق اسید شوئی W22

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
W22 4.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
W22 5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
494,040
0
W22 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
497,710
0
W22 2.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 4 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
W22 3.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
W22 2 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
490,370
0
W22 5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
494,040
0
W22 2 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
490,370
0
W22 3 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
W22 4.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
W22 3 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
W22 4 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
W22 2 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
490,370
0
W22 3.5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
W22 3.5 رول 1250 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
487,620
0
W22 4.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0
W22 4.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
W22 4 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 3 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 3 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه بنگاه تهران 1401/12/23
497,710
0
W22 5 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 4 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
W22 2 رول 1250 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
490,370
0
W22 3.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0
W22 5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
490,370
0
W22 2.5 رول 1000 فولاد غرب بنگاه تهران 1401/12/23
485,780
0

اسلب بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70 بنگاه تهران 1401/12/25
284,410
0
80 بنگاه تهران 1401/12/25
302,760
0
100 بنگاه تهران 1401/12/25
310,100
0
120 بنگاه تهران 1401/12/25
318,350
0
150 بنگاه تهران 1401/12/25
318,350
0
170 بنگاه تهران 1401/12/25
318,350
0
200 بنگاه تهران 1401/12/25
327,530
0

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
600,920
0
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
559,640
0
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
548,630
0
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
548,630
0
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
600,920
0
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
559,640
0

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
537,160
0
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
504,130
0
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
503,220
0
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
485,780
0
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
485,780
0
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
474,780
0
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
475,690
0
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
462,850
0
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
467,440
0
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
465,600
0
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
465,600
0
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
555,510
0
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
554,590
0
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
561,470
0
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
561,010
0

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
580,280
0
0.35 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
580,740
0
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,890
0
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,890
0
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
532,570
0
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
532,570
0
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
515,140
0
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
515,140
0
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
494,960
0
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
495,880
0
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,860
0
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,400
0
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,860
0
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
474,320
0
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
472,020
0
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
471,110
0
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
461,930
0
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
558,260
0

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,950
+0.3%
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,950
+0.3%
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
514,680
+0.4%
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
515,600
+0.4%
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
485,330
+0.4%
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
485,330
+0.4%
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
487,160
+0.4%
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
486,240
+0.4%
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
457,800
+0.4%
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
457,800
+0.4%
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
459,640
+0.4%
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
465,140
+0.4%
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
465,140
+0.4%
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,030
+0.3%
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,030
+0.3%
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
484,410
+0.4%
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
484,410
+0.4%
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
565,140
+0.3%
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
565,140
+0.3%

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
542,670
0
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
506,890
0
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
508,720
0
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
489,450
0
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
477,530
0
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
478,450
0
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
478,450
0
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
469,270
0
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
469,270
0
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
467,100
0
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
557,340
0
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
563,770
0
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
563,770
0

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,070
0
0.5 1250 آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
628,900
0
0.5 1250 قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,990
0
0.5 1250 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
636,240
0
0.5 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,990
0
0.6 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
636,430
0

قیمت ورق رنگی چین

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.25 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
733,490
0
0.48 1000 قرمز چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
629,820
0
0.48 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
629,820
0
0.48 1250 قرمز چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
637,160
0
0.48 1250 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
637,160
0

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
497,710
0
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
495,880
0
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
522,480
0
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
505,970
0
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
486,700
0
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
486,700
0
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
492,210
0
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
490,830
0
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
494,040
0
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,120
0
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,600
0

قیمت ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
516,060
0
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
516,060
0
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
496,790
0
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
496,790
0
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
499,550
0
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
499,550
0
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
479,360
0
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
479,360
0
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,660
0
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
484,870
0
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
483,950
0
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
492,210
0
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,120
0

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
509,640
0
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,880
0
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
504,130
0
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
504,130
0
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
488,540
0
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
488,540
0
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
478,450
0
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
477,070
0
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
480,280
0
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
478,450
0
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0

عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 هفت الماس بنگاه تهران 1401/12/23
476,610
0
0.9 هفت الماس بنگاه تهران 1401/12/23
477,530
0
1 هفت الماس بنگاه تهران 1401/12/23
475,690
0
1.25 هفت الماس بنگاه تهران 1401/12/23
474,780
0

عرشه فولادی گالوانیزه شهر کرد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 شهرکرد بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
0.9 شهرکرد بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
1 شهرکرد بنگاه تهران 1401/12/23
484,870
0
1.25 شهرکرد بنگاه تهران 1401/12/23
486,700
0

عرشه فولادی گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 کاشان بنگاه تهران 1401/12/23
485,600
0
0.9 کاشان بنگاه تهران 1401/12/23
485,600
0
1 کاشان بنگاه تهران 1401/12/23
485,600
0
1.25 کاشان بنگاه تهران 1401/12/23
487,440
0

عرشه فولادی گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 تاراز بنگاه تهران 1401/12/23
482,570
0
0.9 تاراز بنگاه تهران 1401/12/23
482,570
0
1 تاراز بنگاه تهران 1401/12/23
482,570
0
1.25 تاراز بنگاه تهران 1401/12/23
484,410
0

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
600,920
0
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
559,640
0
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
548,630
0
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
548,630
0
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
600,920
0
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
559,640
0

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
537,160
0
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
504,130
0
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
503,220
0
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
485,780
0
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
485,780
0
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
474,780
0
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
475,690
0
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
462,850
0
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
467,440
0
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
465,600
0
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
465,600
0
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
555,510
0
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
554,590
0
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
561,470
0
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
561,010
0

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
580,280
0
0.35 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
580,740
0
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,890
0
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,890
0
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
532,570
0
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
532,570
0
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
515,140
0
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
515,140
0
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
494,960
0
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
495,880
0
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,860
0
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,400
0
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
473,860
0
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
474,320
0
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
472,020
0
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
471,110
0
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
463,770
0
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
461,930
0
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
558,260
0

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,950
+0.3%
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,950
+0.3%
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
514,680
+0.4%
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
515,600
+0.4%
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
485,330
+0.4%
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
485,330
+0.4%
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
487,160
+0.4%
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
486,240
+0.4%
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
457,800
+0.4%
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
457,800
+0.4%
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
459,640
+0.4%
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
460,560
+0.4%
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
465,140
+0.4%
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
465,140
+0.4%
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,030
+0.3%
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
533,030
+0.3%
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
484,410
+0.4%
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
484,410
+0.4%
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
565,140
+0.3%
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/22
565,140
+0.3%

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
542,670
0
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
506,890
0
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
508,720
0
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
489,450
0
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
477,530
0
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
478,450
0
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
478,450
0
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
469,270
0
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
469,270
0
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
467,100
0
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
466,520
0
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
557,340
0
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
556,430
0
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
563,770
0
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/12/23
563,770
0

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,070
0
0.5 1250 آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
628,900
0
0.5 1250 قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,990
0
0.5 1250 نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
636,240
0
0.5 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
627,990
0
0.6 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول 1401/12/23
636,430
0

قیمت ورق رنگی چین

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.25 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
733,490
0
0.48 1000 قرمز چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
629,820
0
0.48 1000 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
629,820
0
0.48 1250 قرمز چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
637,160
0
0.48 1250 سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول 1401/12/23
637,160
0

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
497,710
0
0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
495,880
0
0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
522,480
0
0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
505,970
0
0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
486,700
0
0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
486,700
0
1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
492,210
0
1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
490,830
0
1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
494,040
0
2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,120
0
2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,600
0

قیمت ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
516,060
0
0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
516,060
0
0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
496,790
0
0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
496,790
0
0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
499,550
0
0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
499,550
0
0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
485,780
0
1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
479,360
0
1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
479,360
0
1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,660
0
1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
484,870
0
1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
483,950
0
2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
492,210
0
2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
493,120
0

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
509,640
0
0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,880
0
0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
504,130
0
0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
504,130
0
0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
488,540
0
0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
488,540
0
0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
475,690
0
1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
478,450
0
1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
481,200
0
1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
477,070
0
1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
480,280
0
1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
478,450
0
1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
482,120
0
2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0
2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1401/12/23
491,290
0

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

 

 ۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا