نزول ۲پله ای ایران در میان تولیدکنندگان فولاد باوجود افزایش تولید

آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان داد تولید فولاد ایران در ژوئیه ۵/ ۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱/ ۵۷۵ میلیون تن رسیده، اما با دو پله نزول در مقایسه با ماه قبل از آن در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان فولاد جهان است. به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ۷ ماه نخست امسال (سال ۲۰۱۷) به ۱۱/ ۵۲۲ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/ ۱۴ درصد رشد داشته است.

فولاد تولیدی ایران نیز در ۷ ماه نخست سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۰/ ۱۰۱ میلیون تن بوده است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه ژوئیه ۱.۵۷۵ میلیون تن فولاد تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۶ درصد رشد داشته است. 

تولید فولاد ایران در ژوئیه ۲۰۱۶ برابر با۱/ ۳۵۱ میلیون تن بوده است. بر اساس این گزارش، ایران در میان ۶۷ کشور تولیدکننده فولاد که ۹۹ درصد فولاد جهان را تولید می کنند، در ماه ژوئیه با دو پله نزول نسبت به ماه قبل در جایگاه چهاردهم قرار گرفته و در ۷ ماه نخست امسال چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان بوده است. بر اساس آمارهای انجمن جهانی فولاد، در ۷ ماه نخست سال ۲۰۱۷، چین با تولید ۴۹۱/ ۵۵۳ میلیون تن، ژاپن با تولید ۶۰/ ۹۱۳ میلیون تن و هند با تولید ۵۸/ ۰۱۷ میلیون تن فولاد در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.