کاهش قیمت ورق در چین

ورق تخت صادراتی چین روزهای اخیر با توجه به رکود بازار داخلی ۵ تا ۱۰ دلار هر تن افت داشته به ۵۵۰ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب رسیده است. در بازار داخلی نیز ورق تخت ۶۱۵ تا ۶۲۰ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده است که اخیرا تا ۱۱ دلار افت داشته است.
خریداران خارجی از معامله با  چین در قیمت های بالا اجتناب کرده اند و حال کارخانه های بزرگ در حدود ۵۶۰ دلار هر تن  فوب پیشنهاد می دهند.