بازار آرام بیلت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قیمت بیلت در بازار جی سی سی به
دلیل تعطیلات مذهبی تقریبا روند آرامی طی دو هفته اخیر داشت. به گزارش آرتین پولاد، دست اندرکاران بازار ترجیح می دهند صبر
کنند تا قیمت میلگرد پیشنهادی کارخانه های بزرگ مشخص شود تا قیمت پیشنهادی بیلت
خود را عنوان نمایند. تولیدکنندگان سی آی آس نیز عمدتا بیرون از بازار و در حال
ارزیابی شرایط هستند.
منبع: Metal Expert