بازار میلگرد ترکیه در رونق

پایگاه خبری آرتین پولاد – عرضه کنندگان میلگرد ترکیه قیمت های صادراتی را پس از تعطیلات بالا برده
اند  و احتمالا روزهای آتی افزایش قیمت های
بیشتری خواهند داشت چون بازار در رونق است. به گزارش آرتین پولاد، قبل از تعطیلات مذهبی اخیر در ترکیه میلگرد صادراتی ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب
بود و قیمت های پیشنهادی جدید کمتر از ۵۵۰ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب نیست. معامله ای
در ۵۴۵ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب به کانادا فروخته شد و مصر نیز در ۵۵۵ دلار هر تن سی
اف آر معادل ۵۴۵ دلار هر تن فوب از ترکیه خرید کرد.
در بازار مفتول ترکیه نیز قیمت پیشنهادی ۱۰ تا ۱۵ دلار نسبت
به اواخر آگوست بالا رفته ۵۷۵ تا ۵۸۵ دلار هر تن فوب شده است.
از آنجایی که انتظار می رود بازار داخلی میلگرد ترکیه
روزهای آتی فعال تر شود جو بازار صادرات نیز خوش بینانه است.
منبع: metal expert