تاثیر برگزیت بر سایر دولت ها

پایگاه خبری آرتین پولاد – همانطور که می گویند
ضرر یکی به سود دیگری است و به نظر این مثل در مورد برگزیت نیز صدق می کند. درحالیکه
انگلستان آماده از دست دادن سرمایه های شغلی خود است، اروپا و بخصوص شهر فرانکفورت
آماده کره گرفتن از این آب گل آلود هستند. در حال حاضر، این مرکز مالی پررونق به
عنوان مقصد منتخب بانک های لندن جهت انتقال کارمندان و ادامه خدمات مشتریان
اروپایی پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. قطعا این یک
برد برای یک شهر در قلب اروپاست، اما مسئله مهم توانایی مواجهه با افزایش ناگهانی
جمعیت در این منطقه است که این توانایی بیشتر در بخش مسکن نمود پیدا خواهد کرد.
به گزارش آرتین پولاد،  در نوامبر گذشته دویچه بانک پیش بینی جابه جایی ۵ هزار شغل
بعد از برگزیت را اعلام کرده بود، هرچند گفته می شود این رقم از ۸ هزار شغل نیز
فراتر خواهد رفت. اوایل امسال با بالا گرفتن مباحث مربوط به برگزیت بانک آلمان ۱۲
درصد افزایش قیمت در بخش مسکن فرانکفورت را اعلام کرد که این افزایش دوبرابر سایر
شهرهای بزرگ آلمان بود. گفته می شود موج ورود کارکنان انگلیسی به فرانکفورت در
راستای رشد جمعیت شهری این منطقه مشکلات فعلی مسکن در این منطقه را جدی تر خواهد
کرد. از آنجاکه تاریخ خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ماه مارچ ۲۰۱۹ تعیین شده این
امر به معنای فرصت کمتر از هجده ماهه جهت استقرار دفاتر اروپایی جدید است. 
منبع: CNBC
منبع: Energy Matters