تغییرات روسای کمیسیون اتاق تهران

با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت هشت کمیسیون‌ تخصصی در هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها برای دور دو ساله دوم برگزار شد. در نشست‌های انتخاباتی کمیسیون‌های اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان براساس اولویت‌هایی که برای عضویت در دو کمیسیون‌ تعیین کرده بودند، در اتاق حضور یافتند تا هیات رئیسه کمیسیون‌ها را برای فعالیت در دو سال آینده انتخاب کنند. در چهار کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه کسب‌وکار»، «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» تنها یک تغییر در ریاست صورت گرفت. با ابقای بهرامی ارض اقدس، پورقاضی و سنگینیان در سه کمیسیون نخست، رضا پدیدار در کمیسیون انرژی جانشین منصور معظمی شد که از حضور مجدد در انتخابات انصراف داده بود.