ثبات قیمت ورق گرم صادراتی چین

روزهای گذشته قیمت ورق گرم صادراتی چین در ثبات بوده البته برخی از معاملات با تخفیف هایی از جانب تجار نهایی گردید.
اغلب کارخانه ها ورق گرم را در ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلارهر تن فوب پیشنهاد می دهند که تغییری نداشته است. البته در بازارهای خریدار این قیمت رقابتی نیست. با این که هفته گذشته قیمت در بازار داخلی ورق گرم چین تا ۸ دلار بهبود داشته برخی از تجار چینی در بازار صادرات با تخفیف بیشتر عرضه کرده اند . شاید در آینده نزدیک قیمت ها کمی نزولی شود.