جزئیات عملکرد بازار بین بانکی در سال ۹۵

پایگاه
خبری آرتین پولاد – در سال گذشته در بازار بین بانکی ۳۰ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۹۲۰ معامله به ارزش
۳۰۹۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان انجام شده که متوسط نرخ سود آن ۱۸.۶۲ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی عملکرد بازار بین بانکی در سال ۹۵ را منتشر
کرد.
بر این اساس، سهم بانک‌ها از سپرده گذاری در سال ۱۳۹۵ در بخش بانک‌های خصوصی
(غیر دولتی و خصوصی شده) ۱۴۶۰ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان با سهم ۴۷ درصد و میانگین نرخ
سود ۱۹.۵۸ درصد بوده است.
همچنین سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌گذاری ۱۶۲۴ میلیارد و ۲۱۹ میلیارد تومان
با سهم سپرده‌گذاری ۵۲ درصد و میانگین نرخ سود ۱۸.۰۵ درصد بوده است، این عدد برای موسسات
اعتباری در بخش حجم سپرده گذاری ۱۰۶.۷۶۲ میلیارد ریال بوده که سهم سپرده‌گذاری صفر
درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۷۳ درصد بود.
*سهم بانک‌ها از سپرده‌پذیری در
سال ۱۳۹۵
حجم سپرده پذیری بانک‌های غیر دولتی ۱۳۶۱ هزار و ۸۶ میلیارد تومان و با سهم
۴۴ درصدی و میانگین ۱۹.۱۴ درصد بوده؛ البته این رقم در بانک های خصوصی شده معادل
۹۴۶ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان با سهم ۳۱ درصد و میانگین نرخ ۱۸.۶۲ درصد اعلام شد.
در مجموع حجم سپرده پذیری در بانک‌های خصوصی معادل ۲۳۰۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد
تومان معادل ۷۵ درصد با میانگین نرخ سود ۱۸.۸۵ درصد بوده است.
همچنین سهم بانک‌های دولتی از سپرده پذیری در بانک های دولتی ۷۳۵ هزار و
۸۶۶ میلیارد تومان با سهم ۲۴ درصدی و میانگین نرخ سود  ۱۸.۰۶ درصد بوده این رقم برای موسسات اعتباری معادل
۵۱۹.۴۹۷ میلیارد ریال معادل دو درصد با میانگین ۱۹.۶ درصد اعلام شد.
*معاملات بازار بین بانکی ریالی
در سال ۱۳۹۵
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع معاملات بازار بین بانکی ریالی در سال گذشته
در فروردین ماه ۲۱۸ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان برای ۲۲ روزکاری با نرخ ۱۸.۸۸ درصد بوده
است.
همچنین حجم معاملات در اردیبهشت ماه ۲۹۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان برای ۲۴ روز
کاری با نرخ  ۱۷.۷ درصد بوده است و متوسط معاملات
روزانه نیز معادل ۱۲ هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان.
آمارها نرخ معاملات در خرداد ماه را ۱۷.۸۹ درصد برای ۲۵ روز کاری، تیر ماه
۱۷.۸۸ درصد برای ۲۴ روز کاری، در مرداد ماه ۱۸.۸۲ درصد برای ۲۵ روز کاری، در شهریور
ماه ۱۸.۹۲ درصد برای ۲۵ روز کاری، در مهرماه ۱۹.۰۶ درصد برای۲۳ روز کاری، در آبان ماه
۱۹.۰۳ درصد برای ۲۵ روز کاری، آذر ماه ۱۸.۹۷ درصد برای ۲۳ روز کاری، دی ماه ۱۸.۸۹ درصد
برای ۲۵ روزکاری، بهمن ماه ۱۸.۹۹ درصد برای ۲۵ روز کاری و اسفند ماه ۱۹.۲۴ درصد برای
۲۴ روز کاری نشان می‌دهد.
در مجموع نرخ معاملات بازار بین بانکی برای ۲۹۰ روز کاری  معادل ۱۸.۶۲ درصد بوده است.
*مقایسه عملکرد بازار طی سال های
۱۳۹۴  و ۱۳۹۵
همچنین معاملات این بازار از ۲۲ هزار و ۹۷۵ به ارزش ۲۱۷۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد
تومان در سال ۱۳۹۴ به ۳۱ هزار و ۴۰۳ فقره به ارزش ۳۰۹۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان در
سال ۱۳۹۵ رسید.
به این ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب ۳۶.۷ و ۴۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ۲۳.۹ درصد کاهش را نشان داشته است.
*عملکرد بانک مرکزی در بازار بین
بانکی ریالی در سال ۹۵
بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی و کنترلی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی
در سال ۹۵ مداخله فعالانه‌ای در بازار بین بانکی داشته است و به دلیل ماهیت متفاوت
سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به لحاظ مدت و نرخ سود هدایتی معاملات بانک مرکزی از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است.
آمار سهم بانک‌‌ها از سپرده گذاری بانک مرکزی حجم سپرده پذیری بانک های غیر
دولتی را ۵۶ هزار میلیارد ریال با ۳۱.۱۵ درصد و میانگین ۱۸.۲۱ درصد نشان می‌دهد.
همچنین این رقم در بانک‌های خصوصی شده معادل۱۲ هزار و ۲۰ میلیارد تومان معادل
۶۷.۰۸ درصد با میانگین ۱۸.۵۱ درصد بوده است. بر همین اساس در مجموع جمع سهم بانک های
خصوصی از سپرده گذاری بانک مرکزی در این سال معادل ۱۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و معادل
۹۸.۳۳ درصد با میانگین ۱۸.۴۱ درصد بوده  است.
سهم بانک‌های دولتی نیز از سپرده‌گذاری بانک مرکزی ۳ هزار میلیارد ریال با
۱.۶۷ درصد و میانگین نرخ ۱۸ درصد بوده است. بر همین اساس در مجموع سهم بانک ها از سپرده
گذاری بانک مرکزی در این سال معادل ۱۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان با صددرصد سپرده‌پذیری
و با میانگین نرخ ۱۸.۴۱ درصد بود.
مدت سپرده‌گذاری بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به صورت یک شبه است
به صورت یک هفته، ۳ ماهه، ۴ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه است.
*نرخ میانگین سود معاملات بازار
از سال ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۵