راهنمای گام به گام “فاشیسم”

پایگاه خبری آرتین پولاد
۱- سنت پرستی: در هر جنبش فاشیستی می توان متفکرانی سنت گرا را
یافت، آنها خواهان برگشت به گذشته و زنده کردن آن اند؛ فاشیسم یک ایدئولوژی ارتجاعی
است و عناصر “معنوی” و “دوران خوب گذشته” در آن پررنگ است.
۲- رد باورهای مدرن: عصر روشنگری و خرد سرآغاز انحطاط انسان تلقی
می شود؛ فاشیسم دشمن عقلانیت است!
۳- تبلیغ “عملگرایی”: اندیشه و تامل چیزی جز وقت کشی
و لاس زدن با کلمات نیست، باید دنبال مردان عمل بود و عملگرایی همیشه تقدیس می شود.
۴- خائن معرفی کردن مخالفان: نقادی و چون و چرا کردن نشانه خودسری
و پشت کردن به آرمان های جمعی است؛ مخالفت و نقد ارزش های مدرن به شمار می آیند و به
همین دلیل تحقیر می شوند.
۵- ترس از تمایز: تفاوت “ما” و “دیگری” در
فاشیسم بسیار پررنگ است؛ نسبت به غیرخودی ها 
بدبینی وجود دارد و نژادپرستی تبلیغ می شود.
۶- تمرکز روی ناکامی اجتماعی: فاشیسم تلاش می کند طبقه متوسط
ناکام را که زیر فشار اقتصادی است و خود را تحقیر شده می بیند جذب کند.
۷- تئوری توطئه: هواداران باید حس کنند همیشه در محاصره دشمن
اند، تئوری توطئه و بیگانه هراسی در فاشیسم بسیار رایج است.
۸- دشمن قوی و ضعیف: دشمن را باید گاهی ضعیف نمایاند و گاه قوی
نشان داد، دشمن فاشیست ها هم زمان بسیار قوی و بسیار ضعیف است. دشمنی نه آنقدر ضعیف
که هیچ رگی را نجنباند، نه آنقدر قوی که فکر هماوردی با او هم به ذهن نیاید.
۹- صلح طلبی به معنای وا دادن در برابر دشمن: زندگی را باید در
راه مبارزه فدا کرد؛ زنده ماندن به هر قیمتی ارزشی ندارد.
۱۰- تحقیر ضعیفان: در هر ایدئولوژی ارتجاعی از جمله فاشیسم؛ ستایش
قدرت و قدرتمندان بسیار پررنگ است.
۱۱- تقدیس افراطی قهرمانگرایی: در فاشیسم قهرمان گرایی بسیار
تبلیغ می شود، کیش پرستش مرگ و فدا کردن خود برای آرمان بسیار پررنگ است
۱۲- ضدیت با زنان و ستایش سلحشوری و مردانگی:  فاشیسم زنان را ضعیف می داند و تحقیر می کند، آنها
فقط به تولید مثل و زاییدن مردان جنگاور می آیند؛ فاشیسم رفتار و سبک های نامتعارف
جنسی را تحمل نمی کند.
۱۳- عوام گرایی و پوپولیسم: به ویژه در دوره اینترنت و رسانه
های همگانی، نظر و واکنش های احساسی برخی از گروه ها به عنون صدای همه مرد نشان داده
می شود.