رشد تولید فولاد، شمش آلومینیوم و سیمان

به گزارش آرتین پولاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید شمش فولادی، آلومینیوم، آلومینا و سیمان در دو ماهه نخست امسال را منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش تولید نسبت به مدت مشابه پارسال است.

بر اساس جداول آماری وزارت صنعت، عملکرد دو ماهه ابتدایی امسال در زمینه تولید شمش فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد افزایش را ثبت کرد، شمش آلومینیوم نیز ۴۳.۴ درصد، پودر آلومینا ۷.۲ درصد و سیمان نیز ۶ درصد رشد دارد.
رشد ۷.۵ درصدی شمش فولادی
آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در فروردین ماه امسال تولید شمش فولادی به دومیلیون و ۱۹۵.۶ هزار تن رسید، اما در اردیبهشت ماه بارقم دو میلیون و ۳۴۸.۸ هزار تن، افزایش هفت درصدی را ثبت کرد.
ضمن اینکه تولید دو ماهه نخست امسال تولید شمش فولادی رقم چهار میلیون و ۵۴۴.۵ هزار تن را ثبت کرد و در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ افزایش بازدهی ۷.۵ درصدی داشت.
افزایش ۴۳.۴ درصدی تولید شمش آلومینیوم
تولید شمش آالومینیوم در فروردین ماه امسال رقم ۳۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت به اردیبهشت که به رقم ۳۰.۷ هزار تن رسید، کاهش ۳.۳ درصدی را ثبت کرد، اما آمار دو ماهه امسال تولید شمش به میزان ۶۲.۴ هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۴۳.۵ هزار تن بود، رشد بازدهی به میزان ۴۳.۴ درصد را به ثبت رساند.
آمار تولید شمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۷ منحصر به سه واحد ایرالکو (اراک)، هرمزال و المهدی (بندرعباس) بود، اما از سال گذشته با افتتاح واحد شمش ۴۰ هزار تنی آلومینای ایران (خراسان شمالی) و آلومینیوم جنوب به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در فاز نخست (لامرد – فارس) روند رو به افزایش شکل گرفت.
رشد تولید آلومینا
تولید پودر آلومینا در فروردین ماهه ۹۹ برابر با رقم ۲۰.۹ هزار تن بود و نسبت به رقم ۲۰.۸ هزار تن عملکرد اردیبهشت امسال ۰.۵ درصد کاهش داشت، اما عملکرد دو ماهه امسال رقم ۴۱.۷ هزار تن را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که ۳۸.۹ هزار تن بود، ۷.۲ درصد رشد دارد.
تولید پودر آلومینا در تنها واحد فعال کشور در جاجرم خراسان شمالی انجام می‌شود.
سیمان با رشد ۶ درصدی تولید
سیمان تولیدی در فروردین امسال به رقم سه میلیون و ۶۹۳.۶ هزار تن رسید و در اردیبهشت ماه با افزایش بازدهی ۶۹.۸ درصدی رقم ۶ میلیون و ۲۷۱.۴ هزار تن را ثبت کرد و در عین حال عملکرد دو ماهه سال ۹۹ رقم ۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تن را نشان داد ونسبت به میزان ۹ میلیون و ۴۰۲.۶ هزار تن دو ماهه ۹۸ افزایش ۶ درصدی یافت.
رشد ۳۱.۱ درصدی تولیدات فولادی
تولیدات فولادی (مقاطع طویل و تخت) در فروردین ماه امسال به یک میلیون و ۵۴۷.۵ هزار تن رسید و در مقایسه با عملکرد اردیبهشت ماه که دو میلیون و ۲۹.۳ هزار تن بود، افزایش ۳۱.۱ درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه در دو ماهه امسال تولیدات فولادی به رقم سه میلیون و ۵۷۶.۸ هزار تن رسید که نسبت به دو ماهه ۹۸ که سه میلیون و ۵۸۲.۲ هزار تن بود، افت ۰.۲ درصد داشت.