صادرات و واردات قراضه در آلمان افزایش یافت

بین ژانویه تا می سال جاری صادرات و واردات قراضه به آلمان بهبود داشته است.انتظار می رود در کل سال جاری نیز این آمار صعودی باشند.
در ۵ ماه نخست سال جاری این کشور ۳.۵۶ میلیون تن قراضه صادر کرد که رشد ۰.۶ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشت. انتظار می رود برای کل سال نیز صادرات افزایش یابد.
از طرفی واردات قراضه به این کشور نیز در این مدت ۱۸ درصد بالا رفته ۲ میلیون تن ثبت شد.