عبور کسری بودجه از ۱۷ هزار میلیارد تومان در سه ماه نخست سال

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بر اساس گزارش بانک
مرکزی، در سه ماهه نخست سال جاری کسری بودجه دولت از ۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده
و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد
ماه سال جاری تراز عملیاتی و سرمایه ای منفی ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
تراز عملیاتی و سرمایه
ای دولت درحالی از ۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده که در قانون بودجه برای سه ماه
نخست سال این رقم ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
همچنین در مدت مورد
اشاره تراز عملیاتی بودجه ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این شاخص در نقایسه با مدت
مشابه سال قبل با رشد ۷۵ درصدی مواجه شده است.