کاهش سود سپرده به سی درصد ارقام کنونی

پایگاه
خبری آرتین پولاد – به اظهار معاون نظارت سابق بانک مرکزی پنجاه درصد از وام های
بانکی را شرکتهای بزرگ دریافت کرده  و قادر
به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند و به گفته سیف ۲۰۰ شرکت بزرگ ۴۰ درصد از
تسهیلات را دریافت کرده اند
اگر از مانده تسهیلات بانکی در آخر تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۸۶۱
هزار میلیارد تومان، تسهیلات به ۲۰۰ شرکت بزرگ کسر شود تسهیلات منهای وام های
پرداختی به شرکتهای بزرگ  ۵۱۶ هزار  میلیارد تومان است و اگر از این میزان تسهیلات
معوقات  بانکی به میزان ۱۲۴ هزار میلیارد
تومان کسر شود ، مانده تسهیلات ۳۹۲ هزار میلیارد تومان است ، در آخر تیر ماه ۱۳۹۶
مانده سپرده بانکی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود لذا نسبت تسهیلات منهای تسهیلات به
شرکتهای بزرگ و معوقات ، به سپرده های بانکی ۳۰ درصد است