کمبود نقدینگی یا بحران تقاضا؟!

پایگاه
خبری آرتین پولاد – «تئوری» و «عمل» در کشورمان ظاهرا دو مقوله جدا از هم است و کمتر
با هم نسبتی معقول و منطقی دارند. یکی (تئوری) برای آن است که آگاهی‌مان را عمق بخشد
و رویاها و آمال و آرزوهایمان را ترسیم کند و دیگری (عمل) برای آنکه گره از مشکلات
امروزمان بگشاید (البته در ظاهر). این دو کمتر با همدیگر همراه و همساز شده تا عمل
مبتنی بر آگاهی و شناخت را شکل دهند. غرض از این مقدمه اشاره به اقدامی است در حوزه
صنعت که خبر آن چند ماهی است مکرر اعلام می‌شود و اخیرا نیز از سوی معاون وزیر صنعت
در روز گرامیداشت صنایع کوچک عنوان شد: «تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰هزار
بنگاه کوچک و متوسط.» این تسهیلات‌دهی در ادامه اقدامی است که در سال گذشته و با اعطای
۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار بنگاه کوچک و متوسط صورت گرفت.