مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران شد

مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران شد.
مهرداد اکبریان صبح امروز با رای حداکثر اعضا هیئت مدیره جدید انجمن سنگ آهن بعنوان رییس جدید این انجمن برای یک دوره سه ساله منصوب شد.
همچنین علی صفریان با انتخاب هیئت مدیره نایب رییس این انجمن شد.
و مهندس گلزار مدیر عامل احیا صنایع و معادن خراسان بعنوان خزانه دار انتخاب شد.