میلگرد در چین رو به بالا

پایگاه خبری آرتین پولاد – با رشد بازار داخلی و فیوچرز قیمت میلگرد صادراتی
چین نیز صعودی است. بازار از قبل خوش بین تر شده است.
به گزارش آرتین پولاد، تعداد عرضه کننده های میلگرد
صادراتی چین در حال حاضر زیاد نیست ولی همان تعداد معدود در ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن
فوب پیشنهاد می دهند که برای حمل اکتبر است و ۳۰ تا ۳۵ دلار رشد قیمت داشته است.
در سنگاپور میلگرد چین ۵۵۶ دلار هر تن فوب است. البته قیمت درخواستی خریداران از ۵۳۶
دلار هر تن فوب بالاتر نیست.
در بازار داخلی چین قیمت میلگرد ۳۱ دلار هر تن بالا
رفته  و در بورس شانگهای قیمت قرارداد
میلگرد هفته گذشته تا ۲۸ دلار هر تن رشد داشته است.
منبع: metal expert