نرخ ارز و توسعه صادرات

 نرخ ارز از متغیرهای مهم و تاثیر گذار اقتصادی است که نشان دهنده شرایط اقتصادی کشور در قیاس با اقتصاد جهانی بوده و آثار بسیاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی همچون اشتغال، تورم، صادرات و واردات دارد.

بنابراین مدیریت نرخ ارز برای فراهم کردن فضای مناسب اقتصادی، حفظ و افزایش تولید و صادرات کالاهای کشور، کنترل تورم و بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران خارجی از اهمیت بالای برخوردار بوده و مدیریت آن نقش بسیارتاثیر گذاری در شرایط اقتصادی کشور و فعالیت بنگاه های اقتصادی ایفا می کند.
به جهت رابطه مثبتی که بین صادرات کالاهای غیرنفتی و نرخ ارز وجود دارد، بطوری که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات – که امروزه برای کشور امری ضروری و واجب است – می شود، نباید با سرکوب نرخ ارز و تعدیل نکردن نرخ آن مطابق نرخ تورم، امکان رقابت تولید کالاهای تولید داخل به دلیل وجود تورم سالانه و افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی را با کالاهای خارجی وارداتی را از بین برد.
این سرکوب از سوی دیگر موجب از بین رفتن امکان رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی و از دست رفته بازارهای خارجی می شود.
می توان با مدیریت صحیح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن از بسیاری از فسادها، رانت ها و ویژه خواری های اقتصادی در کشور جلوگیری و با تعدیل تدریجی و مدیریت شده نرخ آن مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی ضمن پیشگیری از نوسانات شدید ارزی موجبات تقویت و توسعه صادرات کشور و حضور بیش از پیش در بازارهای جهانی را فراهم کرد؛ واردات کالاها و محصولات خارجی به کشور را با نرخ های واقعی انجام داد و باعث کاهش تقاضا برای واردات کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، شد و از اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی جلوگیری کرد.
بدون تردید برای افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، باید بر فرهنگ سازی برای مصرف کالاها و صنایع داخلی توجه ویژه ای داشت و شرایط و زمینه افزایش تولیدات داخلی را فراهم کرد و اینکار با ثبات در شرایط اقتصادی فراهم می شود زیرا که ثبات در اقتصاد به افزایش پیش بینی پذیر بودن اقتصاد می انجامد که خود عامل مهمی برای حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی و افزایش سرمایه گذاری در کشور است.
در چنین شرایطی است که می توان شاهد حفظ و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و فعال تر شدن واحدهای تولیدی و توسعه کشور بود که به بهبود رفاه و ارتقا وضعیت معیشت مردم منجر می شود.
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
بنابراین مدیریت نرخ ارز برای فراهم کردن فضای مناسب اقتصادی، حفظ و افزایش تولید و صادرات کالاهای کشور، کنترل تورم و بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران خارجی از اهمیت بالای برخوردار بوده و مدیریت آن نقش بسیارتاثیر گذاری در شرایط اقتصادی کشور و فعالیت بنگاه های اقتصادی ایفا می کند.
به جهت رابطه مثبتی که بین صادرات کالاهای غیرنفتی و نرخ ارز وجود دارد، بطوری که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات – که امروزه برای کشور امری ضروری و واجب است – می شود، نباید با سرکوب نرخ ارز و تعدیل نکردن نرخ آن مطابق نرخ تورم، امکان رقابت تولید کالاهای تولید داخل به دلیل وجود تورم سالانه و افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی را با کالاهای خارجی وارداتی را از بین برد.
این سرکوب از سوی دیگر موجب از بین رفتن امکان رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی و از دست رفته بازارهای خارجی می شود.
می توان با مدیریت صحیح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن از بسیاری از فسادها، رانت ها و ویژه خواری های اقتصادی در کشور جلوگیری و با تعدیل تدریجی و مدیریت شده نرخ آن مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی ضمن پیشگیری از نوسانات شدید ارزی موجبات تقویت و توسعه صادرات کشور و حضور بیش از پیش در بازارهای جهانی را فراهم کرد؛ واردات کالاها و محصولات خارجی به کشور را با نرخ های واقعی انجام داد و باعث کاهش تقاضا برای واردات کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، شد و از اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی جلوگیری کرد.
بدون تردید برای افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، باید بر فرهنگ سازی برای مصرف کالاها و صنایع داخلی توجه ویژه ای داشت و شرایط و زمینه افزایش تولیدات داخلی را فراهم کرد و اینکار با ثبات در شرایط اقتصادی فراهم می شود زیرا که ثبات در اقتصاد به افزایش پیش بینی پذیر بودن اقتصاد می انجامد که خود عامل مهمی برای حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی و افزایش سرمایه گذاری در کشور است.
در چنین شرایطی است که می توان شاهد حفظ و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و فعال تر شدن واحدهای تولیدی و توسعه کشور بود که به بهبود رفاه و ارتقا وضعیت معیشت مردم منجر می شود.
………………………………………………………………………………………………………
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران