نیاز کشورهای جهان سوم به انرژی خورشید

پایگاه
خبری آرتین پولاد – موسسه منابع جهانی روز گذشته راه حل
هایی جهت نصب سیستم های خورشیدی برای بهره وری بهتر شهرنشینان جهان سومی ارائه
داد. طبق اظهار مدیر این موسسه، مردم فکر می کنند مشکلات کمبود برق و وابستگی به
سوختهای فسیلی فقط مربوط به روستاهاست اما این مشکل بسیاری از مناطق شهری کشورهای
جهان سوم است. به گزارش آرتین پولاد، 
این شهرها می بایست استراتژی کنترل انرژی داشته باشند. آنها می
توانند تفاوت ایجاد کنند و می دانیم این شهرها و شهروندانش تنها زمانی موفق خواهند
بود که خدمات انرژی قابل اطمینان در دسترس داشته باشند.
طبق گزارش ارائه شده توسط موسسه منابع جهانی، می توان پشت
بام منازل را جهت نصب پنل های انرژی خورشیدی از صاحب خانه اجاره کرد که این خود
نوعی منبع درآمد برای وی ایجاد خواهد کرد. همانطور که در گجرات این طرح اجرا شده و
دولت برنامه اجاره بام ها را تصویب کرده است و مالکان خانه در ازای اجاره ۰.۰۵
دلار برای هر واحد انرژی تولیدی، بام منازل خود را به شرکتهای انرژی خورشیدی اجاره
می دهند.
منبع: renewableenergyworld