پویایی نیروی انسانی و استفاده از ایده های نو عامل اصلی حیات سازمانها

آرتین پولاد: وی در همین رابطه از موفقیت گروه فولاد مبارکه در راه اندازی واحد گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان، گزارش عملکرد مثبت ارائهشده در مجمع عمومی شرکت و بهره برداری از پروژۀ طرح توسعۀ مجتمع فولاد سبا و رسیدن به ظرفیت ۶/۱ میلیون تن فولاد در این ناحیه در روزهای آتی به عنوان مصداق های بارز پویایی شرکت و نیروی انسانی آن یاد کرد.