پیش بینی زمان ورود اقتصاد ایران به فاز رونق

پایگاه خبری آرتین پولاد – به قیمت نفت بستگی دارد ، زمانی که قیمت نفت گران
میشود اقتصاد ایران وارد فاز رونق میشود و زمانی که قیمت نفت سقوط می کند اقتصاد وارد
فاز رکود میشود